کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ای‍ن‍ت‍ل‌ ۸۰۵۱ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ زای‌ لاگ‌ زد ه‍ش‍ت‍اد
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍ف‍اس‍ی‍ر(س‍وره‌ ی‍وس‍ف‌)
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
اد۱۲۳
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادب‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ل‍ق‍ی‍ح‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ ان‍س‍ان‌- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍ری‍س‌، ام‍ی‌ ب‍ی‍ورک‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، ی‍ع‍ق‍وب‌
ت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌، آرون‌
ن‍وری‌، ش‍ک‍وف‍ه‌، ۱۳۴۹-
<اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‌= اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز>، وی‍ل‍ی‍ام‌
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۵۶۴- ۱۶۱۶
<رف‍ی‍ع‌پ‍ور= رف‍ی‍ع‌ پ‍ور>، ف‍رام‍رز،۱۳۲۰-
م‍ک‍ن‍زی‌، اس‍ک‍ات‌
ش‍رک‍ت‌ م‍اس‍ت‍ک‌
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌، ۱۹۲۷-
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۶-
پ‍ارس‍ا، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۵-
ص‍درزاده‌اف‍ش‍ار، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۰۹-
ن‍ق‍ن‍دری‍ان‌، ک‍اظم‌
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌۱۳۳۸-
ب‍ول‍م‍ان‌، رزم‍اری‌
دای‍ت‍ون‌،ل‍ی‍ن‍ا
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ار
ن‍ص‌
ه‍س‍ت‍ان‌، ه‍وای‌ ت‍ازه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌: ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
م‍وم‍ن‍ی‍ن‌
وزارت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍خ‌ب‍ه‍ای‍ی‌
اس‍ت‍اد
ن‍ش‍ر ف‍اخ‍ت‍ه‌، آس‍ون‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (واح‍د م‍ش‍ه‍د)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍اغ‍ان‍ی‌
اس‍اطی‍ر
ن‍ش‍ر ع‍اب‍د
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مقدس ، عهد عتیق و عهد جدید
تهران اساطیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BS‬,‭۴۴۰‬,‭‌ک۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر سوره یوسف ؛ از قعر چاه تا قصر شاه
جعفری ، یعقوب ؛  قم مومنین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۲/۲‬,‭‌ج۶‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<کند و کاو ها= کندو کاوها >و< پنداشته ها= پنداشته ها :>مقدمه ای بر< روشهای = روش های >شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
<رفیع پور= رفیع پور>، فرامرز،۱۳۲۰- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭ر۷‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ماندن در وضعیت آخر
هریس ، امی بیورک ؛  تهران نشر فاخته ، آسونه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۷‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
لیرشاه
شکسپیر، ویلیام ، ۱۵۶۴- ۱۶۱۶ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۲۳‬,‭‌ش۸‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی < سیستمها= سیستم ها )MDASS-LMU( >در مهندسی < نرم افزار= نرم افزار>
پارسا، سعید، ۱۳۳۵- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌پ۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت
نقندریان ، کاظم ؛  تهران وزارت صنایع   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ن۷‌ک۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های حقوق جزای عمومی ( ۱-۲-۳)
گلدوزیان ، ایرج ، ۱۳۱۶- ؛  [تهران ] نشر میزان : نشر دادگستر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ب۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی مدنی و بازرگانی
صدرزاده افشار، محسن ، ۱۳۰۹- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌ص۴آ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<بهره وری = بهره وری >و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها( مدیریت بهره وری فراگیرtgmpT snoitazsinagro sisylanA )
طاهری ، شهنام ۱۳۳۸- ؛  تهران هستان ، هوای تازه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭ط۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روش های نوین تولید و مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق (مجموعه مقالات )
سمپوزیوم تخصصی باروری و ناباروری مسائل فقهی و حقوقی انتقال جنین ( نخستین :۱۳۷۷: تهران ) ؛  تهران سازمان مطالعه تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۸/۶‬,‭‌ت۸‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای علوم فنی ( رشته های الکترونیک ، برق ، کامپیوتر)
بولمان ، رزماری ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۰‬,‭‌ب۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربران ۱ 0.. ۶( pohsotohPفتوشاپ ۶.۰.۱)
نوری ، شکوفه ، ۱۳۴۹- ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ن۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فتوشاپ برای کاربران حرفه ای گرافیک
دایتون ،لینا ؛  تهران نشر عابد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭د۲‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اکسس ۹۷ در ۲۱ روز
تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲آ۷۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی و ویژگیهای داخلی سیستمهای عامل
<استالینگ = استالینگز>، ویلیام ؛  اصفهان نشر شیخ بهایی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۴۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خانواده < = 08Zزد هشتاد>
شرکت ماستک ؛  مشهد استاد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭ز۲‌ش۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر۸۰۵۱
مکنزی ، اسکات ؛  مشهد انتشارات خراسان ، بنیاد فرهنگی باغانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها در< =Cسی >
تننباوم ، آرون ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (واحد مشهد)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ت۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9