کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ث‍ب‍ت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
ع‍ارف‍ان‌--س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ای‍ران‌ -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ک‍ارس‍ن‍ج‍ی‌
ک‍ورل‌ دراو( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
دی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
آب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ذاک‍ره‌
ع‍ل‍وم‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- ق‍رن‌۱۴
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
ف‍ق‍ه‌ -- ق‍واع‍د
ک‍وان‍ت‍وم‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ --ای‍ران‌
 
پدیدآور:
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌، ۱۳۳۸-
ب‍ی‍ات‌ ،ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌پ‍ور، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۹-
ع‍طار ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
س‍ت‍وده‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۲۸۶-
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ک‍وب‍رن‌، ف‍اس‍ت‍ر
ف‍ی‍ش‍ر، راج‍ر
ق‍ان‍ع‍ی‌ راد، س‍ی‍د م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌، ۱۳۳۴-
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
رودی‍ن‌، وال‍ت‍ر،۱۹۹۷-۱۹۲۱.
ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌، ۱۳۳۷-
م‍غ‍ن‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۹۰۴-
ش‍ه‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا
م‍ح‍م‍دی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌،- ۱۳۱۱
ام‍ام‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۲۸۳-
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۴-
گ‍اس‍ی‍ورووی‍چ‌، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۹۲۸-
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍وراس‍ات‍ی‍دو دروس‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ زوار
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اس‍لام‍ی‍ه‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌: ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر ن‍ش‍ر
ن‍ش‍رم‍ی‍زان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍دی‍ن‍ه‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آذرخ‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍ی‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی رشد و افول علم در ایران ( دوره اسلامی " )اخلاقیات شعوبی و روحیه علمی "
قانعی راد، سید محمدامین ، ۱۳۳۴- ؛  تهران موسسه انتشارات مدینه ، مرکز پژوهش و نشر فرهنگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌ق۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی بین المللی
اسماعیل پور، حسن ، ۱۳۲۹- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کارسنجی و روش سنجی
طاهری ، شهنام ، ۱۳۳۸- ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۶۰/۲‬,‭ط۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون مذاکره
فیشر، راجر ؛  [تهران ] سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۴۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >پرورشی :روانشناسی یادگیری و آموزشی
سیف ، علی اکبر ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تذکرة الاولیاء
عطار نیشابوری ، محمد بن ابراهیم ؛  تهران انتشارات زوار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۸‬,‭‌ع۶‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معارف اسلامی ۲ - ۱
تهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت اموراساتیدو دروس معارف اسلامی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷‬,‭‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک کوانتومی
گاسیوروویچ ، استیون ، ۱۹۲۸- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد تربیت معلم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۱۲‬,‭‌گ۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جرائم علیه اموال و مالکیت :کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، سرقت ، صدور چک پرداخت نشدنی
میرمحمد صادقی ، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  تهران نشرمیزان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۹‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی کارل دراو ۹
کوبرن ، فاستر ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بناهای آبی برای مجموعه کارشناسی مهندسی عمران
بیات ،حبیب اله ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۸۱‬,‭‌ب۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی
امامی ، حسن ،۱۲۸۳- ؛  تهران دانشگاه تهران ، کتابفروشی اسلامیه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۲/۴‬,‭‌ف‍لا۸‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قواعد فقه
محمدی ، ابوالحسن ،- ۱۳۱۱ ؛  [تهران ] نشر میزان : نشر دادگستر نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۶۹/۵‬,‭‌م۳۴‌ق۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
ستوده تهرانی ، حسن ،۱۲۸۶- ؛  [تهران ] نشر دادگستر   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌س۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق ثبت :اسناد و املاک
شهری ، غلامرضا ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭‌ش۹‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گزیده متون فقه ( ۴ -۳ - ۲- ۱ :) برنامه درسی دوره کارشناسی حقوق
مغنیه ، محمدجواد، ۱۹۰۴- ؛  [تهران ] نشر دادگستر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۵‬,‭‌م۶‌ف۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی :بخش کلیات ( حقوق جزای عمومی )
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳‬,‭آ۶ز۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( ۱)
صادقی ، محمدهادی ، ۱۳۳۷- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۲۵۶‬,‭‌ص۲‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین اساسی -مدنی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۳/۵۵۰۵۲‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول آنالیز ریاضی
رودین ، والتر،۱۹۹۷-۱۹۲۱. ؛  تهران علم و فنی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭ر۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9