کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ول‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا --م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‌ ده‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ودک‌
س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ب‍ه‍ب‍ه‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍لاس‍داری‌
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‌ درم‍ان‍ی‌
ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، رض‍ا، ۱۳۳۷- ۱۳۶۳
ت‍خ‍ت‌ ج‍م‍ش‍ی‍د
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌
ن‍ق‍ش‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‌
ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر ب‍ه‍ره‌ور ف‍راگ‍ی‍ر
ب‍اب‍ل‌( ب‍ی‍ن‌ال‍ن‍ه‍ری‍ن‌ -- )ت‍اری‍خ‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، زه‍را
ک‍ی‍ن‍گ‌، ل‍ئ‍ون‍ارد وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۸۶۹- ۱۹۱۹
ه‍رب‍رت‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
ی‍ون‍گ‌، ک‍ارل‌ گ‍وس‍ت‍او، ۱۸۷۵- ۱۹۶۱
س‍ع‍ی‍دی‌، ف‍رخ‌، ۱۳۱۸-
گ‍ول‍وم‍ب‍وک‌، س‍وزان‌
زاه‍دی‌، ش‍م‍س‌ال‍س‍ادات‌
م‍ج‍ی‍دی‌ ک‍رای‍ی‌،ن‍ورم‍ح‍م‍د، ۱۳۱۱-
م‍ان‍ت‍ان‍ا، پ‍ات‍ری‍ک‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۰-
م‍ی‍رک‍م‍ال‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، رض‍ا، ۱۳۳۷- ۱۳۶۳
دروی‍ش‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌، ۱۳۲۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
<س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌= س‍ی‍د ج‍وادی‍ن‌>، رض‍ا،۱۳۳۵-
زم‍ان‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
دری‍ک‍ورس‌، رودل‍ف‌، ۱۸۹۷- ۱۹۷۲
ک‍رات‍وچ‍وی‍ل‌، ت‍ام‍س‌ رادی‌، ۱۹۴۹-
ف‍رم‍ن‍ش‌، م‍ون‍س‌ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۲-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ،ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ش‍ن‍اخ‍ت‌
ب‍ه‌آف‍ری‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور
ج‍ام‍ی‌
رام‍ی‍ن‌
آن‍زان‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
ب‍ن‍ی‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ن‍ش‍ر ش‍اه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
ن‍ق‍ش‌ م‍ه‍ر
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها،( مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت )
زاهدی ، شمس السادات ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭ز۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ بابل از تاسیس سلطنت تا غلبه ایرانیان
کینگ ، لئونارد ویلیام ، ۱۸۶۹- ۱۹۱۹ ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۷۱‬,‭‌ک۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ افسانه های ایرانی
درویشیان ، علی اشرف ، ۱۳۲۰ - ، گردآورنده ؛  تهران آنزان   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۹۹۳‬,‭د۴۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زبان و نگارش فارسی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭ز۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای < تخت جمشید= تخت جمشید>، نقش رستم و پاسارگاد
سعیدی ، فرخ ، ۱۳۱۸- ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۵۵‬,‭‌ت۳‌س۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات سردار شهید رضا نورمحمدی در سال های دفاع مقدس
نورمحمدی ، رضا، ۱۳۳۷- ۱۳۶۳ ؛  تهران بنیاد انقلاب اسلامی ، نشر شاهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۶‬,‭‌ن۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ شهرستان بهبهان
مجیدی کرایی ،نورمحمد، ۱۳۱۱- ؛  تهران به آفرین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۵‬,‭‍ه۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی جسمانی ( تمرینهای کاربردی در ورزش )
حسینی ، زهرا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۸۱‬,‭‌ح۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
انسان و سمبولهایش
یونگ ، کارل گوستاو، ۱۸۷۵- ۱۹۶۱ ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۵۸‬,‭‌ف‍لا۸۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری بهره ور جامع
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌ن۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رهبری و مدیریت آموزشی
میرکمالی ، محمد ؛  [تهران ] رامین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭‌م۹ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
انضباط بدون اشک
دریکورس ، رودلف ، ۱۸۹۷- ۱۹۷۲ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۱۳‬,‭د۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پول ،ارز و بانکداری
زمانی فراهانی ، مجتبی ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭ز۸‌پ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >نیروی انسانی
<سیدجوادین = سید جوادین >، رضا،۱۳۳۵- ؛  تهران دانشکده مدیریت دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌س۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فراگیری دانش مدیریت :انگلیسی - فارسی
مانتانا، پاتریک ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات یادواره کتاب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭‌م۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تئوریهای مدیریت ( اصول ، مبانی ، فرآیند)
حقیقی ، محمدعلی ، ۱۳۴۰- ؛  تهران نقش مهر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رشد جنسیت
گولومبوک ، سوزان ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌گ۹ر۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بالینی کودک ( یادگیری اجتماعی ، رشد و رفتار)
هربرت ، مارتین ؛  تهران شناخت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۳/۳‬,‭‍ه۴ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی بالینی کودک ( روشهای درمانگری )
کراتوچویل ، تامس رادی ، ۱۹۴۹- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۴‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تحلیل الگوریتم ها
فرمنش ، مونس علی ،۱۳۱۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ،امیرکبیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9