کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دا -- اث‍ب‍ات‌
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
طرح‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
اس‍لام‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ق‍رآن‌ -- ت‍اری‍خ‌
ش‍اع‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌
ب‍زرگ‍م‍ه‍ر، ج‍ل‍ی‍ل‌، ۱۲۹۳ -- - خ‍اطرات‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌،۱۳۲۷-۱۳۲۴ ق‌
ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ - )ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ه‍ن‍ر -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌
زب‍ان‌ ت‍رک‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌-ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ار
 
پدیدآور:
م‍ع‍رف‍ت‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌
ه‍ی‍ک‍س‌، ه‍رب‍رت‌ ج‍ی‌.
دان‍ش‍ورع‍ل‍وی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌
اح‍م‍دی‌، اح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۹-
خ‍رم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ج‍ی‍دی‍ان‌ ، داود
<ن‍ق‍ی‌ پ‍ورف‍ر= ن‍ق‍ی‌ پ‍ور ف‍ر>، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌
ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د، ۱۳۱۳-
ان‍ص‍اف‌پ‍ور، غ‍لام‍رض‍ا
ه‍ن‍ف‍ل‍ی‍ن‍گ‌، آزوال‍د
ب‍زرگ‍م‍ه‍ر، ج‍ل‍ی‍ل‌، ۱۲۹۳-
م‍ح‍م‍دی‌، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌
ه‍اروی‌ ، دون‍ال‍د اف‌
ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دج‍واد
ج‍رج‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۷۴۰- ۸۱۶ ق‌
وف‍اپ‍ور، ع‍ل‍ی‌
ش‍ه‍رت‍اش‌، س‍ع‍ی‍د، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
خ‍اک‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
دف‍ت‌ ، ری‍چ‍اردال‌.
ج‍اس‍ب‍ی‌ ،< ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌= ع‍ب‍دال‍ه‌>
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ف‍ک‍ر روز
ک‍وی‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
دان‍ش‌
ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌
ن‍ش‍ر خ‍رم‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر و پ‍روه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز
م‍رش‍د
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر وی‍دا
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
س‍ای‍ه‌ ن‍م‍ا
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مدیریت
جاسبی ،< عبدالله = عبداله > ؛  تهران مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی :آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
صفار، محمدجواد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ص۶‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مدیریت بهره وری ،(تجزیه و تحلیل آن در سازمان )
خاکی ، غلامرضا ؛  تهران سایه نما   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌خ۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت اسلامی و< الگوهای = الگو های >آن ( ۱)
<نقی پورفر= نقی پور فر>، ولی الله ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۴/۹‬,‭‌ن۷‌ف‍لا۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد تجربی به توسعه سازمان ( مدیریت تحول )
هاروی ، دونالد اف ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸‬,‭‍ه۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی طرحهای صنعتی : مطالعات فنی ، اقتصادی ، مالی
مجیدیان ، داود ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۱/۴‬,‭‌م۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<تئوری های = تئوریهای >سازمان و مدیریت
هیکس ، هربرت جی . ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‍ه۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و طراحی سازمان
دفت ، ریچاردال . ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۷‌ت۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بزم شاعران :شیواترین اشعار ترکیبی و هماهنگ از ۷۰۰ شاعر ایران زمین در فرهنگ و ادب فارسی
خرمی ، حسین ، گردآورنده ؛  قم نشر خرم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۳۲‬,‭‌خ۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چیستی هنر
هنفلینگ ، آزوالد ؛  تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BH‬,‭۳۹‬,‭‍ه۹‌چ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مشروطه ایران و جنبش وطن پرستان اصفهان و بختیاری
دانشورعلوی ، نورالله ؛  تهران دانش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۱۰‬,‭د۲‌ج۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
توحید علمی :وجود اثبات خدا
وفاپور، علی ؛  [تهران ] مرشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۷/۲‬,‭و۷‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بانکداری : بانک و عملیات بانکی
محمدی ، ولی الله ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۱۶۰۷‬,‭‌ف۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل سازمانهای بین المللی
قائم مقام فراهانی ، عبدالمجید، ۱۳۱۳- ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۹۵‬,‭‌ق۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ قرآن
معرفت ، محمدهادی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷۲‬,‭‌م۶‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تبار و زبان مردم آذربایجان
انصاف پور، غلامرضا ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PL‬,‭۳۱۱‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
زندگی نامه من
بزرگمهر، جلیل ، ۱۲۹۳- ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۲۸‬,‭‌ب۴آ۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حدیث دیگران در قلمرو فرهنگ ، ادب و هنر
شهرتاش ، سعید، گردآورنده و مترجم ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۹۴‬,‭‌ش۹‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تعریفات :فرهنگ اصطلاحات معارف اسلامی
جرجانی ، علی بن محمد، ۷۴۰- ۸۱۶ ق ؛  تهران نشر و پروهش فرزان روز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵‬,‭‌ج۴‌ت۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حکایت آشنایی من با...
احمدی ، احمدرضا، ۱۳۱۹- ؛  تهران نشر ویدا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۳‬,‭‌ح۸۲‌ح۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9