کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌
خ‍وزس‍ت‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ب‍اخ‌، ی‍وه‍ان‌ س‍ب‍اس‍ت‍ی‍ان‌، ۱۶۸۵- ۱۷۵۰ ،naitsabeS nnahoJ ,hcaB
خ‍وزس‍ت‍ان‌ -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
اخ‍ت‍راع‍ات‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اوح‍دال‍دی‍ن‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ح‍ام‍دب‍ن‌ اب‍ی‌ال‍ف‍خ‍ر،- ۶۳۵ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍ح‍م‍د( ص‌ )پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
س‍ی‌۱۲۳
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا - م‍دی‍ری‍ت‌
ام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا
ت‍ق‍وای‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۹ -- . - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ -- ت‍م‍دن‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
آف‍ری‍ن‍ش‌( م‍ان‍وی‍ت‌)
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷-
اق‍ت‍داری‌، اح‍م‍د
ق‍رائ‍ت‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
م‍ن‍ص‍ورک‍ی‍ا ، م‍ن‍ص‍ور
آرن‍ول‍د، دن‍ی‍س‌،- ۱۹۸۶
ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۲۵۴- ۱۳۱۹
وف‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۰-
ت‍ق‍وای‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۹-
ع‍ب‍ده‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍وان‍س‍ون‌، چ‍ارل‍ز، ۱۹۴۲-
ت‍راب‍ی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌، ۱۳۲۲-
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۴۲۸-۳۷۰ ق‌
اق‍ت‍داری‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۴-
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌پ‍ور، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۳۳-
ح‍س‍ن‌، اح‍م‍دی‍وس‍ف‌
م‍ح‍م‍دی‌ م‍لای‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۹۰-
ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷-
 
ناشر:
روش‍ن‍گ‍ران‌
ن‍ش‍ر آف‍اق‌
روزن‍ه‌ ک‍ار
ف‍ک‍ر روز
ن‍ش‍ر اش‍اره‌: ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ درس‍ه‍ای‍ی‌ از ق‍رآن‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ن‍ری‌، ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍روه‌ ش‍ع‍ر
س‍روش‌
ب‍ن‍ی‍اد ح‍ف‍ظ آث‍ار و ارزش‍ه‍ای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ادب‍ی‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
طرح‌ ن‍و
ت‍وس‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍راه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
پ‍ی‍ش‍ب‍رد
م‍رواری‍د
م‍ا
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار م‍ل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
<افته هایی = افته هایی >در مدیریت مالی
عبده تبریزی ، حسین ؛  تهران پیشبرد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۱۵/۵‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها در مدیریت امور اداری ، صنعتی و بازرگانی
منصورکیا ، منصور ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌م۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی
محمدی ملایری ، محمد، ۱۲۹۰- ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۲‬,‭‌م۳‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا
ابن سینا، حسین بن عبدالله ،۴۲۸-۳۷۰ ق ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۵۱‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اختراعات
تهران موسسه کتاب همراه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۴۸‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خوزستان و کهکیلویه و ممسنی ، جغرافیای تاریخی و آثار باستانی
اقتداری ، احمد ؛  تهران انجمن آثار ملی   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۱۷‬,‭‌ف‍لا۷‌خ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره ی آفرینش در آیین مانی
اسماعیل پور، ابوالقاسم ، ۱۳۳۳- ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BT‬,‭۱۴۱۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
متدولوژی توسعه سیستم های اطلاعاتی
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
باخ
آرنولد، دنیس ،- ۱۹۸۶ ؛  [تهران ] طرح نو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۴۱۰‬,‭‌ب۱۵آ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرده خانه [ نمایشنامه ]
بیضایی ، بهرام ، ۱۳۱۷- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۸۰‬,‭‌ی۶۴‌پ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
...به روایت ناصر تقوایی
تقوایی ، ناصر، ۱۳۱۹- ؛  تهران روزنه کار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸/۳‬,‭‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
توتیای دیدگان زندگانی خاتم پیامبران صلی الله علیه واله .مختصر الشمایل المحمدیه
قمی ، عباس ، ۱۲۵۴- ۱۳۱۹ ؛  تهران نشر آفاق   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲/۹‬,‭‌ق۸‌ک۳۰۴۱‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پرده ی نئی :فیلمنامه
بیضائی ، بهرام ، ۱۳۱۷- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌پ۴۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحقیقات جنایی
سوانسون ، چارلز، ۱۹۴۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۰۷۳‬,‭‌س۸۶‌ت۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مصور تکنولوژی اسلامی
حسن ، احمدیوسف ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۲۷/۳‬,‭‌ح۵‌ت۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آثار و بناهای تاریخی خوزستان
اقتداری ، احمد، ۱۳۰۴- ؛  تهران نشر اشاره : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۱۷‬,‭و۵۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر مقاومت
تهران بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس ، مدیریت ادبیات و انتشارات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۲۴‬,‭‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پیرامون شعر :مجموعه مقالات نقد و بررسی شعر
ترابی ، ضیاءالدین ، ۱۳۲۲- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هننری ، کارشناسی گروه شعر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۸۱۳‬,‭‌ت۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
احوال و آثار اوحدالدین حامدبن ابی الفخر کرمانی عارف نامور و شیخ الشیوخ دارالخلافه بغداد
وفائی ، محمد، ۱۳۰۰- ؛  [تهران ] ما   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۱۵۷‬,‭و۷‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
امر به معروف و نهی از منکر
قرائتی ، محسن ؛  مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۶/۴‬,‭‌ق۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9