کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- خ‍اطرات‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۷ ق‌
اس‍لام‌ -- ت‍اج‍ی‍ک‍س‍ت‍ان‌
ان‍س‍ان‌ -- ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر طب‍ی‍ع‍ت‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ق‍طع‍ات‌ م‍اش‍ی‍ن‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- س‍وگ‍واری‍ه‍ا
م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌( ع‍ج‌)، ام‍ام‌ دوازده‍م‌،۲۵۶ ق‌-- .
ی‍وس‍ف‌، پ‍ی‍ام‍ب‍ر -- داس‍ت‍ان‌
چ‍اه‍ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‌ -- ن‍م‍ودارگ‍ی‍ری‌
ب‍م‍ب‌ ات‍م‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ن‍ق‍د -- ت‍اری‍خ‌
دا۱۲۳
ش‍رک‍ت‍ه‍ا -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌،۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ ق‌ -.اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
م‍لا ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ی‍زدی‌،- ۹۸۱ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
گ‍ی‍لان‌
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
ای‍ران‌ -- ب‍اس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‌
م‍ان‌، ه‍ای‍ن‍ری‍ش‌، ۱۸۷۱- ۱۹۵۰
ن‍ور، ش‍م‍س‌ال‍ح‍ق‌
س‍ت‍وده‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر،۱۲۹۲-
اس‍ک‍وئ‍ی‍ت‌، ج‍ورج‌
ح‍ائ‍ری‌ ،ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ،- ۱۳۰۶
ص‍ف‍ار، ح‍س‍ن‌م‍وس‍ی‌، ۱۹۵۶-
ع‍وف‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‍رن‌۷ ق‌
طلائ‍ی‌، ح‍س‍ن‌
گ‍ل‍وک‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ت‍رح‍م‍ی‌ ب‍ه‍اب‍ادی‌، اح‍م‍د
م‍ک‍ی‌، ه‍رب‍رت‌ آل‍وی‍ن‌ ک‍اک‍رن‌، ۱۹۱۳-
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ام‍ی‍ر، گ‍ردآورن‍ده‌
ف‍رزاد، ه‍وم‍ان‌
ث‍ق‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ول‍ک‌، رن‍ه‌، ۱۹۰۳- ۱۹۹۵
ل‍ت‍رن‍ر، س‍ی‌.ج‍ی‌.
درن‍ی‍ن‍گ‌، آل‍ن‌ ت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
اطلاع‍ات‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
ب‍ه‍اب‍اد
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، (س‌)
ف‍ت‍ح‌ دان‍ش‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌، ب‍خ‍ش‌ ه‍ن‍ر و ادب‍ی‍ات‌: ک‍ت‍اب‌ پ‍رس‍ت‍ه‌
آف‍اق‌
ن‍ش‍ر ح‍دی‍ث‌
ه‍اد
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍خ‍ن‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار م‍ل‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >و مدیریت ( روش پرت =treP (
لترنر، سی .جی . ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰‬,‭‌ل۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علم مدیریت : پژوهش عملیاتی
لی ؛  اراک فتح دانش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶‬,‭‌م۸‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ نقد جدید
ولک ، رنه ، ۱۹۰۳- ۱۹۹۵ ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۸۶‬,‭و۸‌ت۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تونیتای بینوا" راه پر رنج شناخت "
مان ، هاینریش ، ۱۸۷۱- ۱۹۵۰ ؛  تهران علمی و فنی ، بخش هنر و ادبیات : کتاب پرسته   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌م۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چقدر کافیست ؟ جامعه مصرفی و آینده زمین
درنینگ ، آلن تین ؛  [مشهد] جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭GF‬,‭۷۵‬,‭د۴‌چ۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بالین نور :خاطرات پزشکان ، پرستاران و امدادگران
معصومی ، امیر، گردآورنده ؛  تهران نشر حدیث   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌م۶۲‌ب۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بازتاب رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، حضرت امام خمینی (س )در پنج قاره جهان
تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، (س )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۷‬,‭‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تلاش سازندگان عصر اتم
مکی ، هربرت آلوین کاکرن ، ۱۹۱۳- ؛  [تهران ] سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۷۳‬,‭‌م۷‌ت۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
باستانشناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میلاد
طلائی ، حسن ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۴۸‬,‭ط۸‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جوامع الحکایات :تاریخ ایران و اسلام
عوفی ، محمدبن محمد، قرن ۷ ق ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۶۲‬,‭‌ج۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آفتاب و نیرو :نیروگاههای جدید خورشیدی ( سولار هیدرژن ...)
فرزاد، هومان ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۱۰‬,‭‌ف۴آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول مقدماتی چاه پیمائی برای زمین شناسان
اسکوئیت ، جورج ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۸۷۱/۳۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اجزای ماشین
ایران .وزارت آموزش و پرورش .آموزش حرف روستایی ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۴۳‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آخوند ملا عبدالله بهابادی " صاحب حاشیه "
ترحمی بهابادی ، احمد ؛  یزد بهاباد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۴‬,‭‌م۷‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
از آستارا تا استارباد
ستوده ، منوچهر،۱۲۹۲- ؛  [تهران ] انجمن آثار ملی   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۵۳‬,‭‌ف‍لا۳۴‌س۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اسلام و نهضت اسلامی در تاجیکستان معاصر
نور، شمس الحق ؛  [تهران ] سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۵/۷‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
امام مهدی ( ع )امید ملتها
صفار، حسن موسی ، ۱۹۵۶- ؛  [تهران ] آفاق   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۱‬,‭‌ص۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
یوسف علیه السلام :الگوی پاکدامنی
ثقفی ، علی ؛  تهران هاد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸۸/۳۶‬,‭‌ث۷‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اسناد روحانیت و مجلس
حائری ،عبدالحسین ،- ۱۳۰۶ ؛  تهران کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰۵‬,‭‌ح۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک
گلوک ، ویلیام ؛  تهران یادواره کتاب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌گ۸‌س۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9