کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- خ‍اطرات‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
اس‍ت‍رداد م‍ج‍رم‍ی‍ن‌
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌
ب‍س‍ک‍ت‍ب‍ال‌
ه‍اردی‌، ت‍ام‍س‌، ۱۸۴۰- ۱۹۲۸ samohT ,ydraH. ب‍ازگ‍ش‍ت‌ ب‍وم‍ی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ح‍ج‌ -- خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷-۱۳۵۹ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ک‍م‍ان‍چ‍ه‌ -- پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
رن‍س‍ان‍س‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ -- ک‍ی‍ف‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳- ۱۳۴۴ ق‌ -- .ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ا و ق‍ی‍ام‍ه‍ا
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- از آغ‍از ت‍ا۴۱ ق‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ - ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌
اس‍پ‍ی‍ن‍وزا، ب‍ن‍دی‍ک‍ت‌، ۱۶۷۷-۱۶۳۲ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍دارس‌ -- ای‍ران‌
آزادی‌ ع‍ق‍ی‍ده‌
ت‍ه‍ل‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍اری‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۲۸۴-
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر، ۳۱۰-۲۲۴ ق‌
ک‍اپ‍ل‍س‍ت‍ون‌، ف‍ردری‍ک‌ چ‍ارل‍ز
ب‍ال‌، دی‍وی‍د، ۱۹۴۲-
ن‍ی‍ک‍ل‍ز، ب‍ورل‍ی‌
م‍ن‍ت‍ظرال‍ق‍ائ‍م‌، اص‍غ‍ر
دارک‌، س‍ی‍دن‍ی‌، ۱۸۷۴- ۱۹۴۷
ش‍ی‌ م‍ی‌ زو ، م‍اس‍ای‍وش‍ی‌
ف‍ج‍ر، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۲۸-
س‍ام‍ع‍ی‌، ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌
دوان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اس‍ع‍د، ۸۳۰- ۹۰۸ ؟ق‌
م‍ت‍ول‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
آی‍ت‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
اس‍لاوی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ام‍ی‍ل‌
ل‍ی‍وی‍ت‌، چ‍ارل‍ز
ب‍ه‍روزی‌، ع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۴۲-
ن‍وی‍د اده‍م‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۳۴-
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ن‍ش‍ر گ‍ل‌
ف‍ردوس‌
ح‍ک‍م‍ت‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ادب‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ ض‍ری‍ح‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
دس‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ال‍ب‍رز
ف‍ردوس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان‌ و ج‍ان‍ب‍ازان‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ص‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
<اندازه گیری = اندازه گیری < >بهره وری = بهره وری >ارزش افزوده و روشهای تجربی برای بهبود مدیریت
شی می زو ، ماسایوشی ؛  تهران سازمان بهره وری ملی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶/۲۵‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخنامه طبری :گردانیده منسوب به بلعمی از کهن ترین متون فارسی ؛ بخش چاپ ناشده
طبری ، محمدبن جریر، ۳۱۰-۲۲۴ ق ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶۳‬,‭ط۲‌ت۲۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ صدر اسلام :پژوهشی در تاریخ پیامبر اسلام
منتظرالقائم ، اصغر ؛  [اصفهان ] دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌م۸‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیام مدرسه
نوید ادهم ، مهدی ، ۱۳۳۴- ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌ن۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی دو نهضت جنگل و خیابانی
متولی ، عبدالله ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۶۳‬,‭‌م۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بازخوانی سینمای کلاسیک هالیوود( متونی از کایه دو سینما)
بهروزی ، علی ، گردآورنده و مترجم ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵‬,‭‌ب۹۳‌ب۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه کیفی و خواص یون ها در محلول آبی
اسلاوینسکی ، امیل ؛  تبریز موسسه فرهنگی انتشاراتی نص   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۸۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ رنسانس
دارک ، سیدنی ، ۱۸۷۴- ۱۹۴۷ ؛  تهران دستان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۳۶۱‬,‭د۲‌ت۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تهلیلیه ( شرح لااله الاالله )
دوانی ، محمدبن اسعد، ۸۳۰- ۹۰۸ ؟ق ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۷/۴‬,‭د۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آیینه اوج ( تصویری از سیمای جانباز در نگاه مردم )
تهران بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۰۱‬,‭آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آبراه هجرت
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭آ۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی دیگر بر بازگشت بومی تامس هاردی
لیویت ، چارلز ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاونت امور فرهنگی ، دفتر مطالعات ادبیات داستانی : موسسه فرهنگی و هنری ضریح   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ه۲۱۵‌ب۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آزادی عقیده و بیان به همراه دو نوشته حقوقی دیگر .اصل حاکمیت قراردادها نگرشی بر مبانی فقهی ماده ۱۰ قانون مدنی ...ملی کردن و جایگان آن در حقوق بین الملل
آیتی ، حمید ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BV‬,‭۷۴۱‬,‭آ۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آثاری از استاد بهاری
بهاری ، علی اصغر، ۱۲۸۴- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۳۳۵‬,‭‌ک۸‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول یادگیری حرکت در بسکتبال
نیکلز، بورلی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۸۸۵/۳۵‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
باغ سبز عشق :خاطره حج
سامعی ، قربانعلی ؛  تهران مرکز نشر هنر اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۸/۸‬,‭‌س۲۶‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
از پایان تا آغاز و از آغاز تا پایان :شیوه فنی نمایشنامه خوانی
بال ، دیوید، ۱۹۴۲- ؛  تهران نشر گل   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۶۱‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اسپینوزا
کاپلستون ، فردریک چارلز ؛  تهران حکمت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭B‬,‭۳۹۹۸‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اشراق
فجر، محمدابراهیم ، ۱۳۲۸- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۹‬,‭‌ج۳‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
استرداد مجرمین
عباسی ، محمود،۱۳۴۲- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۴۲۷۵‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9