کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اح‍دی‌، اح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۵ - ۱۳۶۵ -- خ‍اطرات‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ا - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- زن‍دان‌ و زن‍دان‍ی‍ان‌ -- خ‍اطرات‌
م‍ای‍ع‍ات‌ ب‍دن‌ -- اخ‍ت‍لالات‌
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‍ی‌
پ‍ی‍ان‍و -- آم‍وزش‌
خ‍وی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
م‍ام‍ای‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
اد۱۲۳
ت‍م‍ری‍ن‌( ورزش‌ -- )اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- آزادگ‍ان‌ -- خ‍اطرات‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ل‍ن‍درودی‌، م‍ه‍دی‌ -- خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
ری‍اح‍ی‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌، ۱۳۰۲-
اف‍غ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۴-
ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷-
ک‍لارک‌، م‍ری‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌، ۱۹۱۸-
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور، ۱۹۲۸-
زی‍ن‍ع‍ل‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
م‍ق‍ی‍س‍ه‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
اح‍دی‌، اح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۵- ۱۳۶۵
ن‍ظری‌ م‍ن‍ف‍رد ، ع‍ب‍اس‌
ح‍س‍ن‌ب‍ی‍گ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۳۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ی‍ان‌ ، ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌
م‍اه‍وت‍ی‌، م‍ه‍ری‌
ادی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، ۱۹۳۷-
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
وال‍ی‌، م‍ن‍ی‍ژه‌
ح‍س‍ی‍ن‌خ‍ان‍ی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌
ل‍ن‍درودی‌، م‍ه‍دی‌
ب‍خ‍ش‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
م‍ح‍س‍ن‌ زی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
روش‍ن‍گ‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
ش‍رک‍ت‌ ری‍س‍ن‍دگ‍ی‌ و ب‍اف‍ن‍دگ‍ی‌ ن‍ازن‍خ‌
ن‍ش‍رم‍س‍ع‍ی‌
ب‍رگ‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور
ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌؛ س‍ت‍اد ب‍رگ‍زاری‌ م‍راس‍م‌ ده‍ه‌ ف‍ج‍ر ان‍ق‍لاب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍را
ت‍وس‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، ف‍ت‍ح‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
<آئین = آیین >مدیریت : مجموعه درسهایی برای رهبران و مدیران
بیان ، حسام الدین ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ب۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی تولید
نظری منفرد ، عباس ؛  تهران شرکت ریسندگی و بافندگی نازنخ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تعلیقات بر حدود العالم من المشرق الی المغرب
تهران دانشگاه الزهرا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭G‬,‭۹۳‬,‭‌ح۴۰۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه ای از مامائی
والی ، منیژه ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RG‬,‭۵۲۴‬,‭و۲‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تراژدی بوسنی و هرزوگووین
حسین خانی ، نورالله ؛  تهران نشرمسعی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۲۲‬,‭‌س۹۳‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
باغ ملکوت :خاطرات اسیر آزاد شده ایرانی مهدی لندرودی
لندرودی ، مهدی ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹/۵۹‬,‭‌ل۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ بیگدلی
بیگدلی ، غلامحسین ؛  تهران غلامحسین بیگدلی ، فتحی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۲‬,‭‌ب۹۵‌ب۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تانکهای به گل نشسته :خاطرات چند تن از اسرای عراقی
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
با غنچه های فجر :برای نوجوانان
حسن بیگی ، ابراهیم ، ۱۳۳۶ - ، گردآورنده ؛  تهران شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ؛ ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۲۷‬,‭‌ح۵‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ خوی :سرگذشت سه هزار ساله منطقه پرحادثه شمال غرب ایران و روابط سیاسی و تاریخی ایران با اقوام همسایه
ریاحی ، محمدامین ، ۱۳۰۲- ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۸۵‬,‭و۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرده خانه [ نمایشنامه ]
بیضایی ، بهرام ، ۱۳۱۷- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۸۰‬,‭‌ی۶۴‌پ۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پشت میله های رمادی
بخشی ، محسن ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ب۳‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حرمان هور( متن کامل )
احدی ، احمدرضا، ۱۳۴۵- ۱۳۶۵ ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۶‬,‭‌ف‍لا۲۴‌ح۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ساده موسیقی ( پیانو :)برای کودکان و نوجوانان
کلارک ، مری الیزابت ، ۱۹۱۸- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری ماهور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۷۵۵‬,‭‌ک۸‌ت۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آن شب بارانی :مجموعه داستان
ماهوتی ، مهری ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌ف‍لا۹آ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تپش سوم
زینعلی ، محسن ؛  محسن زینعلی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۷۶‬,‭‌ی۷۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بوته زار
افغانی ، علی محمد، ۱۳۰۴- ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌ف۷۳‌ب۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بیولوژی فعالیت بدنی
ادینگتون ، ۱۹۳۷- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۱‬,‭‌ف‍لا۴‌ب۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آزادگان بگویید
مقیسه ، محمدحسن ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌م۷آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آب و الکترولیت ها
شوارتس ، سیمور، ۱۹۲۸- ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۳۰‬,‭‌ش۹آ۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9