کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- خ‍اطرات‌
اق‍ت‍ص‍اد --م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍ی‍ل‍م‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ م‍ش‍ی‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ت‍م‍دن‌
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍دوی‍ن‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- غ‍زن‍وی‍ان‌،۵۸۲-۳۵۱ ق‌
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ت‍اری‍خ‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
اد۱۲۳
م‍ت‍ح‍رک‌س‍ازی‌ -- ت‍اری‍خ‌
م‍ف‍ص‍ل‍ه‍ا -- ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
س‍وب‍س‍ی‍د -- ای‍ران‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍ن‍گ‍ه‍ای‌ ت‍زی‍ی‍ن‍ی‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ - اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
ه‍م‍ای‍ون‍ی‌، ص‍ادق‌، ۱۳۱۳-
آر، ج‍ی‍م‍ز
ام‍ی‍د، ج‍م‍ال‌
ه‍الاس‌، ج‍ان‌
ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌،۴۷۰-۳۸۵ ق‌
م‍درس‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۹۴۵-
رح‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
اش‍رف‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ج‍غ‍ت‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ح‍ام‍دی‌، غ‍لام‍رض‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌
ش‍اه‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ان‍س‍ی‍ه‌
ح‍س‍ن‍ی‌، ب‍اق‍ر
غ‍ف‍ارزادگ‍ان‌، داوود
ت‍ح‍س‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍ارس‍ت‍ر، ت‍ام‌
ک‍ان‍دورف‍ر، پ‍ی‍ر
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
ب‍ن‍ی‍اد س‍ی‍ن‍م‍ائ‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌
ن‍گ‍اه‌
ب‍رگ‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍ن‍ا
وزارت‌ م‍ع‍ادن‌ و ف‍ل‍زات‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
ک‍م‍ال‌ ع‍ل‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‌ (م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
وزارت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍درس‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌
ک‍وش‍ش‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ ؛ دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مدیریت
آر، جیمز ؛  تهران جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۲‬,‭‌م۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ بیهقی
بیهقی ، محمد بن حسین ،۴۷۰-۳۸۵ ق ؛  [تهران ] نشر علم ؛ دنیای کتاب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۹۱‬,‭‌ب۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه تکنولوژی برتر
فارستر، تام ؛  تهران کمال علم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۱۶‌ف۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسینیه مشیر
همایونی ، صادق ، ۱۳۱۳- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۹۷‬,‭‌ی۷۴‍ه۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مونتاژ تصویر و صدا
کاندورفر، پیر ؛  تهران نشر مینا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۹‬,‭‌ک۲‌م۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تعاریف و واژه های استاندارد سنگ تزیینی
تهران وزارت معادن و فلزات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۹۷‬,‭‌ت۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
توپچنار
شاه حسینی ، انسیه ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۱۴‬,‭‌ش۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر در مشرق زمین
تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۱۰۳‬,‭د۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پویه
حامدی ، غلامرضا، گردآورنده ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز هنرهای نمایشی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۷۰۷‬,‭‌ح۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فیلمهای سینمای ایران
امید، جمال ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده متون ادب فارسی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۵‬,‭‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
استادان انیمیشن
هالاس ، جان ؛  [تهران ] بنیاد سینمائی فارابی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۵‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اگر به جبهه می رفتم :آثار کودکان و نوجوانان
غفارزادگان ، داوود ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی انقلاب اسلامی
مدرسی ، محمدتقی ، ۱۹۴۵- ؛  [تهران ] مدرسی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۱/۴۵‬,‭‌م۴۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی کاربردی مفاصل اندام بالایی و پایینی
جغتائی ، محمدتقی ؛  تهران موسسه نشر علمی فرهنگی پژوهشگران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QM‬,‭۱۳۱‬,‭‌ج۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و بررسی اقتصادی سوبسید
رحیمی ، عباس ؛  تهران وزارت بازرگانی ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۳۴۶‬,‭‌ف‍لا۹ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اقتصاد اسلامی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی - اقتصادی
اشرف زاده ، حمیدرضا ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۰۰۲/۵‬,‭‌ف‍لا۵آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مقالاتی در اقتصاد اسلامی ( روش اسلام در حل مسائل اقتصادی )
حسنی ، باقر ؛  موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌ح۴۶‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه
تحسیری ، علیرضا ؛  اصفهان کوشش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ت۳‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9