کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ول‍ول‍ن‌ -- پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ - ارت‍ش‌ - ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌
ع‍رف‍ان‌
اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۲۰- ۱۳۵۷
س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ک‍م‍دی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- ش‍ه‍ی‍دان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اق‍ت‍ص‍اد س‍ن‍ج‍ی‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ت‍اری‍خ‌
م‍اب‍ع‍دال‍طب‍ی‍ع‍ه‌
اد۱۲۳
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌
دا۱۲۳
اس‍لام‌ و م‍ات‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
ت‍رس‌
 
پدیدآور:
زل‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، وی‍ل‍ب‍ر، ۱۹۲۱-
لان‍گ‍ه‌، اس‍ک‍ار
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۵۸-۱۲۹۹
وای‍ت‍ی‍ن‍گ‌، ج‍ان‌ راب‍رت‌، ۱۹۱۷- ۱۹۶۳
ی‍ون‍ک‍ر، ه‍ل‍م‍وت‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور
اپ‍س‍ت‍ی‍ن‌، ج‍اش‍وا ام‌
ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‌
طی‍اری‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۷-
وال‌، ژان‌
ع‍ب‍ادی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ص‍م‍ی‍م‍ی‌، م‍ی‍ن‍و( ری‍وز)، ۱۳۲۵-
م‍ن‍طق‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
خ‍ال‍ق‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۵- ۱۳۴۴ ، گ‍ردآورن‍ده‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ع‍ب‍دال‍رف‍ی‍ع‌۱۳۱۳-
آوی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۲۶- ۱۳۷۲
ت‍وک‍ل‍ی‌، اک‍ب‍ر
 
ناشر:
روش‍ن‍گ‍ران‌
ف‍رخ‌ خ‍ال‍ق‍ی‌
اطلاع‍ات‌
س‍م‍ت‌
ب‍رگ‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‌ (م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌، وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)
ک‍وم‍ش‌
ن‍م‍ای‍ش‌ (م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ص‍درا
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍وارزم‍ی‌
ی‍گ‍ان‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ )، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌; س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور
ف‍ی‍ل‍م‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تا زیر میز فرمانده :نمایشنامه ( تریلوژی )
طیاری ، محمود، ۱۳۱۷- ؛  تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۴۶‬,‭‌ی۳‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر قرن بیستم
تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۱۰۳‬,‭د۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر در غرب
تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰-
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۱۰۳‬,‭د۲،۳.‌ج‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پشت پرده تخت طاووس
صمیمی ، مینو( ریوز)، ۱۳۲۵- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۱‬,‭‌ص۸‌پ۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بررسی سنگ نبشته مزار شهدا
سازمان میراث فرهنگی کشور ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ; سازمان میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۵‬,‭‌س۱۸‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آینه جادو
آوینی ، مرتضی ، ۱۳۲۶- ۱۳۷۲ ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۴‬,‭آ۸آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تراژدی سینمای کمدی ایران
حیدری ، غلام ؛  تهران فیلمخانه ملی ایران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌ک۸‌ح۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
امام خمینی از آغاز تا تبعید
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، مرکز چاپ و نشر   ، [۱۳۷۰]-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۶‬,‭‌ف‍لا۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ویلن
خالقی ، روح الله ، ۱۲۸۵- ۱۳۴۴ ، گردآورنده ؛  [بی جا] فرخ خالقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭M‬,‭۴۱‬,‭‌ح۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آهنگ رزم
وایتینگ ، جان رابرت ، ۱۹۱۷- ۱۹۶۳ ؛  تهران نمایش (مرکز هنرهای نمایشی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭و۲۵آ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اقتصادسنجی
لانگه ، اسکار ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭‌ل۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در اقتصاد خرد :بازارها، تعادل عمومی ، اقتصاد رفاه
عبادی ، جعفر ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌ع۲‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد سنجی
توکلی ، اکبر ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سبب شناسی و درمان بیماریهای روانی در قلمرو اسلامی
منطقی ، مرتضی ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۲۸/۳‬,‭‌م۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی ترس
یونکر، هلموت ؛  تهران یگانه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ت۴‌ی۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بحث در مابعدالطبیعه
وال ، ژان ؛  تهران شرکت سهامی انتشارات خوارزمی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۱۱۸‬,‭و۲‌ب۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
علل گرایش به مادیگری به ضمیمه ماتریالیسم در ایران
مطهری ، مرتضی ،۱۳۵۸-۱۲۹۹ ؛  قم صدرا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۲‬,‭‌م۶‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پیام جهانی عرفان ایران
حقیقت ، عبدالرفیع ۱۳۱۳- ؛  کومش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۶‬,‭‌ح۷‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت
زلینسکی ، ویلبر، ۱۹۲۱- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۹۵۱‬,‭ز۸‌م۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی و طرح ریزی نیروها برای اهداف آمریکا در خلیج فارس
اپستین ، جاشوا ام ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۲۳‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9