کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ان‌
ن‍م‍از
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍رس‍پ‍ک‍ت‍ی‍و
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ری‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ج‍ری‍ر،۳۱۰-۲۲۴ ق‌ --ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
داخ‍ائ‍و( اردوگ‍اه‌ اس‍ی‍ران‌)
س‍ازم‍ان‌ س‍ی‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ن‍م‍ای‍ش‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
غ‍زوات‌
ف‍ارس‍ی‌ س‍ره‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍رآن‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
پ‍وررض‍ائ‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
ن‍ظی‍ری‌، ع‍ش‍رت‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ق‍رائ‍ت‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰
م‍ح‍ت‍ش‍م‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍رگ‍م‍ن‌، ای‍ن‍گ‍م‍ار، ۱۹۱۸-
ت‍وس‍ل‍ی‌، غ‍لام‌ع‍ب‍اس‌،۱۳۱۴-
واق‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍ر،۲۰۷-۱۳۰ ق‌
ف‍وس‍ت‍ر، وال‍ت‍ر ت‍ام‍س‌، ۱۸۹۱-
ع‍ال‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ب‍ن‌ اح‍م‍د، ۹۴۸- ۱۰۰۸ ق‌
ن‍ظی‍ف‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
طاه‍ری‌ ق‍ن‍ده‍اری‌، ف‍رزان‍ه‌، ۱۳۴۴-
ن‍ورل‍ی‍ن‍گ‌، ارن‍س‍ت‌
ش‍ه‍اب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۶۷-۱۲۸۷
ن‍وی‍ه‍وی‍س‍ل‍ر، ی‍وه‍ان‌
م‍ه‍رج‍وئ‍ی‌، داری‍وش‌، ۱۳۱۹-
ت‍رن‍ر، اس‍ت‍ان‍س‍ف‍ی‍ل‍د،۱۹۲۳
ارس‍طو، ۳۸۴- ۳۲۲ ؟ق‌.م‌
س‍ادات‌ ن‍اص‍ری‌ ، ح‍س‍ن‌ ،۱۳۰۵-
ق‍رش‍ی‌، ان‍وراق‍ب‍ال‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
طرح‌ اق‍ام‍ه‌ ن‍م‍از
ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ان‍ک‍ی‌
دن‍ی‍ای‌ م‍ادر
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (م‍راک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌)
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
پ‍اس‍ارگ‍اد
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ک‍ت‍اب‌ س‍را
ن‍س‍ل‌ دان‍ش‌
ن‍م‍ای‍ش‌ (م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌)
ال‍ب‍رز
ن‍ش‍ر ن‍ج‍وا
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا "س‍م‍ت‌"
اس‍اطی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ه‍ج‍رت‌
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
تخم مار :فیلمنامه
برگمن ، اینگمار، ۱۹۱۸- ؛  تهران دنیای مادر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ت۳‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آقای هالو( فیلمنامه )
مهرجوئی ، داریوش ، ۱۳۱۹- ؛  [تهران ] نشر نجوا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌م۹آ۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرتوی از اسرار نماز
قرائتی ، محسن ؛  تهران طرح اقامه نماز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۶‬,‭‌ق۴‌پ۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ارسطو و فن شعر
ارسطو، ۳۸۴- ۳۲۲ ؟ق .م ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۰۴۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تئاتر نوجوانان
پوررضائیان ، مهدی ؛  [تهران ] نمایش (مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۳۱۵۵‬,‭‌پ۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام
قرشی ، انوراقبال ؛  تهران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دانشکده علوم بانکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌ق۴‌ن۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رشد شخصیت و بهداشت روانی
نظیری ، عشرت ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ن۶ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی و راهنمای صنایع دستی ایران
طاهری قندهاری ، فرزانه ، ۱۳۴۴- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی (مراکز فرهنگی - سینمایی )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۱۵۱‬,‭ط۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قرآن در اسلام
طباطبائی ، محمدحسین ، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰ ؛  قم هجرت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۵/۴‬,‭ط۲‌ق۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هزار سال تفسیر فارسی : سیری در متون کهن تفسیری پارسی با شرح و توضیحات
سادات ناصری ، حسن ،۱۳۰۵- ؛  تهران البرز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۷‬,‭‌س۲‍ه۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مغازی :تاریخ جنگهای پیامبر( ص )
واقدی ، محمد بن عمر،۲۰۷-۱۳۰ ق ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴/۴‬,‭و۲‌م۶۰۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
احوال و آثار محمدبن جریر طبری
شهابی ، علی اکبر،۱۳۶۷-۱۲۸۷ ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۴/۲‬,‭ط۲‌ش۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
توسلی ، غلام عباس ،۱۳۱۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها "سمت "   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ت۹‌ن۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پنهانکاری و دموکراسی
ترنر، استانسفیلد،۱۹۲۳ ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭JK‬,‭۴۶۸‬,‭‌ج۲‌ت۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
در اردوگاه و بازداشتگاه داخائو چه گذشت
نویهویسلر، یوهان ؛  تهران کتاب سرا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭D‬,‭۸۰۵‬,‭آ۷‌ن۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیایید پارسی سخن به رانیم و پارسی به نویسیم :نوشتاری همراه با سرایش به دور از هرگونه واژه بیگانه
محتشم ، غلامحسین ؛  تهران پاسارگاد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۶۳۵‬,‭‌م۳‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات عرب :صرف و نحو کامل و جامع جهت آزمونها و کنکور سراسری
نظیفی ، یوسف ؛  تهران نسل دانش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۱۱۱‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مناقب هنروران
عالی ، مصطفی بن احمد، ۹۴۸- ۱۰۰۸ ق ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭آ۲‌ع۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پرسپکتیو و طرز استفاده از آن در طراحی
نورلینگ ، ارنست ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۰‬,‭‌ن۸۵‌پ۴۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی :برای استادان و دانشجویان
فوستر، والتر تامس ، ۱۸۹۱- ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۶۰‬,‭‌ف۲آ۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8