کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ارم‍ون‍ی‌ -- پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ع‍رف‍ان‌
ج‍ن‍گ‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
ق‍رآن‌ -- ک‍ش‍ف‌الای‍ات‌
ب‍ی‍ک‍اری‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍اری‍خ‌
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌
ع‍ش‍ق‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ .ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ا
اس‍لام‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ت‍ش‍ع‍ش‍ع‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
م‍ارک‍س‌، ک‍ارل‌، ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ -- زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ت‍ار -- آم‍وزش‌
 
پدیدآور:
ه‍ری‍س‌، ام‍ی‌ ب‍ی‍ورک‌
م‍ارک‍وزه‌، ه‍رب‍رت‌، ۱۸۹۶-
ه‍پ‍ه‌، ب‍رن‍ارد
ه‍ال‌، اری‍ک‌
روح‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۱۵-
ه‍ن‍ک‍اک‌، آل‍ن‌، ۱۹۶۵-
گ‍س‍ن‍ر، راب‍رت‌، ۱۹۰۷-
م‍ل‍ک‍وت‌، رام‍ا
وی‍ت‍زم‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
ب‍وت‍ول‌، گ‍اس‍ت‍ون‌، ۱۸۹۹-
ب‍وس‍ک‍ال‍ی‍ا، ل‍ئ‍و
ی‍ح‍ی‍ائ‍ی‌، خ‍س‍رو
دوب‍وا، ت‍ئ‍ودور، ۱۸۳۷- ۱۹۲۴
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ف‍رش‍اد، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۰-
دوری‌، ک‍ارل‌
گ‍رگ‍ور، اول‍ری‍ش‌
ح‍ج‍ازی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۰-
 
ناشر:
اس‍پ‍رک‌
ب‍ن‍ی‍اد ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ س‍ح‍اب‌
ن‍ش‍ر خ‍ات‍ون‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ب‍ان‍ک‍داری‌
ب‍ن‍ی‍اد ن‍ی‍ش‍اب‍ور
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را
ان‍ج‍م‍ن‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ج‍وان‍ان‌ ای‍ران‌
چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ن‍ی‍اد
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ک‍س‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
م‍اه‍ور
ص‍درا
ن‍ش‍ر ب‍رگ‌
پ‍ارت‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک سینما
هپه ، برنارد ؛  [تهران ] انجمن سینمای جوانان ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۲‬,‭‍ه۲‌ت۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای مضرابی برای تار
حجازی ، اسدالله ، ۱۳۲۰- ؛  [تهران ] پارت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶۵۴‬,‭‌ت۲‌ح۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل باس ها و آوازهای داده شده
دوبوا، تئودور، ۱۸۳۷- ۱۹۲۴ ؛  تهران نشر برگ   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۵۰‬,‭د۹‌ح۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سینمای هنری
گرگور، اولریش ؛  تهران ماهور   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭آ۱‌گ۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی تلویزیون آموزشی :راهنمای عملی تلویزیون آموزشی
هنکاک ، آلن ، ۱۹۶۵- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۴/۷‬,‭‍ه۹‌ب۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشعشع و حیات
هال ، اریک ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۵۶۹‬,‭‍ه۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تصویر متحرک :راهنمای سواد سینمایی
گسنر، رابرت ، ۱۹۰۷- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۴۴‬,‭‌گ۵‌ت۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد شراکتی ( غلبه بر رکود تورمی )
ویتزمن ، مارتین ؛  [تهران ] مرکز آموزش بانکداری   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷۱۰‬,‭و۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اعتصاب رنگها
یحیائی ، خسرو ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۲۳‬,‭‌ح۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جهان بینی توحیدی (۲)
مطهری ، مرتضی ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۳‬,‭‌م۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
المعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم = فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم
روحانی ، محمود،۱۳۱۵- ؛  [مشهد] آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۶/۴‬,‭ر۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت بهتر
هریس ، امی بیورک ؛  تهران کسری   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭ر۷۷‍ه۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
عرفان ایرانی و جهان بینی سیستمی
فرشاد، مهدی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران بنیاد نیشابور   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭B‬,‭۸۲۸‬,‭‌ف۴‌ع۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مباحث و مقالات کنگره نهج البلاغه :اصول و شیوه های حکومت اسلامی در نهج البلاغه
[تهران ] بنیاد نهج البلاغه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۸‬,‭‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روابط بین المللی
ملکوت ، راما ؛  تهران چاپ و نشر بنیاد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۳۵۹‬,‭‌م۸ر۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بعد زیبایی شناختی
مارکوزه ، هربرت ، ۱۸۹۶- ؛  تهران اسپرک   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭B‬,‭۳۳۰۵‬,‭‌م۲‌ب۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جنگ
بوتول ، گاستون ، ۱۸۹۹- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۳۶/۵‬,‭‌ب۹‌ج۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای جهان
موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی سحاب ؛  تهران موسسه سحاب   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۲۲‬,‭‌م۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی :معماری ، کاشیکاری ، فلزکاری ، بافندگی ، نقاشی
دوری ، کارل ؛  [تهران ] فرهنگسرا   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭د۹‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
زندگی با عشق چه زیباست
بوسکالیا، لئو ؛  تهران نشر خاتون   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ع۵‌ب۸۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6