کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‌ -- اروپ‍ا -- ت‍اری‍خ‌
پ‍وش‍اک‌ -- م‍ص‍ور
م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸-۱۲۸۰ -- ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا --پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ - دس‍ت‍ور - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا
اق‍ی‍ان‍وس‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
دا۱۲۳
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍رم‍ان‌
ن‍ق‍د س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌
واق‍ع‍ه‌ م‍ک‍ه‌، ۱۳۶۶-
گ‍ری‍م‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
ازو، ی‍اس‍وج‍ی‍رو، ۱۹۰۳- ۱۹۶۳orijusaY ,uzO .
س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ک‍م‍دی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ا
ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌ -- ت‍م‍ه‍ی‍ده‍ا
ه‍ن‍ر ت‍ج‍اری‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ن‍درم‍ان‌، ه‍ای‍ن‍ت‍س‌، ۱۸۹۴-
ع‍ل‍وی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ف‍ی‌ن‍ی‍ن‍گ‍ر، آن‍دری‍اس‌، ۱۹۰۶-
وی‍ل‍ک‍ی‌، ب‍رن‍ارد
ن‍اص‍ری‌ طاه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌،۱۳۱۱-
م‍ی‍ردام‍ادی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۲۸۰-
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰
ک‍زازی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌،۱۳۲۷-
ع‍ال‍م‍ی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۲۴-
ک‍ام‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، اس‍ت‍ی‍وارت‌
رزم‌آس‍ا، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ف‍رص‍ت‌، م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍ر ب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر، ۱۲۷۱- ۱۳۳۹ ق‌
ی‍زدان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
پ‍رک‍ی‍ن‍ز، وی‍ک‍ت‍ور، ۱۹۳۶-
ب‍وخ‍م‍ان‌، ه‍رم‍ن‌
ج‍ی‍ن‍ک‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
ه‍ورن‍ان‍گ‌، ک‍لارن‍س‌ پ‍ی‍رس‍ون‌، ۱۸۹۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ج‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ن‍گ‍اه‌
ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ ک‍س‍رائ‍ی‍ان‌
ک‍ت‍اب‍س‍رای‌ ب‍اب‍ل‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ س‍پ‍ی‍ده‌
زوار
س‍روش‌
ف‍ی‍ل‍م‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ن‍ر
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ک‍ت‍اب‌ م‍اد
ف‍روغ‍ی‌
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
بیت المقدس شهر پیامبران
ناصری طاهری ، عبدالله ، ۱۳۳۹- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶۳‬,‭‌ن۲‌ج۷‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیام استقامت :پیام حضرت امام خمینی ذیحجه ۱۴۰۸ - تیر۱۳۶۷
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۶۸-۱۲۸۰ ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴‬,‭‌پ۸۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنسوی حج خونین ، یا، تبلیغات آل سعود
میردامادی ، حسن ، ۱۲۸۰- ؛  [تهران ] مرکز تحقیقات و انتشارات حج   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۲/۲‬,‭‌م۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات فیلم :جایگاه سینما در علوم انسانی
جینکز، ویلیام ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۴‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مطبوعات کرمان
رزم آسا، اسماعیل ؛  [تهران ] زوار   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۵۴۴۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ی۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پوشاک اقوام مختلف ( مصور )براون و اشنایدر
تهران کارگاه هنر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۵۱۳‬,‭‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پنج گفتار در دستور تاریخی زبان فارسی
ابوالقاسمی ، محسن ،۱۳۱۱- ؛  بابل کتابسرای بابل   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۶۸۶‬,‭‌ف‍لا۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقیانوسها
[تهران ] کتابهای سپیده   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭GC‬,‭۱۱/۲‬,‭‌ف‍لا۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک عکاسی
فی نینگر، آندریاس ، ۱۹۰۶- ؛  تهران نصرالله کسرائیان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف۹‌ت۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<۶۰۰۰=شش هزار[ >شش هزار ]طرح گرافیکی ...
هورنانگ ، کلارنس پیرسون ، ۱۸۹۹ - ، گردآورنده ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۸/۴‬,‭‍ه۹‌ش۵‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فیلم به عنوان فیلم :درک و داوری فیلمها
پرکینز، ویکتور، ۱۹۳۶- ؛  [تهران ] فیلم   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۵۵‬,‭‌پ۴‌ف۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تمهیدات سینمائی
عالمی ، اکبر، ۱۳۲۴- ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۵۸‬,‭‌ع۲‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بحور الالحان در علم موسیقی و نسبت آن با عروض
فرصت ، محمدنصیر بن جعفر، ۱۲۷۱- ۱۳۳۹ ق ؛  تهران فروغی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۷۵۶‬,‭‌ف۴‌ب۳‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سینمای یاسوجیرو ازو
علوی طباطبائی ، ابوالحسن ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭آ۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ساختن جلوه های ویژه تصویری برای فیلم و تلویزیون
ویلکی ، برنارد ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۵۸‬,‭و۹‌س۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سینمای کمدی و بیان فردی
کامینسکی ، استیوارت ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌ک۸‌ک۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گریم در صحنه
بوخمان ، هرمن ؛  [تهران ] سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۶۸‬,‭‌ب۹‌گ۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تئاتر اروپا
کیندرمان ، هاینتس ، ۱۸۹۴- ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۵۷۰‬,‭‌ک۹‌ت۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زیباشناسی سخن پارسی
کزازی ، جلال الدین ،۱۳۲۷- ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۵۶‬,‭‌ک۴ز۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پایان شرط بندی ؟
یزدانی ، منوچهر ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۲۳‬,‭ز۴۴‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4