کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ دان‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
پ‍وش‍اک‌ -- م‍ص‍ور
ن‍ق‍اش‍ی‌ -ف‍ن‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸-۱۲۸۰ -- ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا --پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ - دس‍ت‍ور - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌
ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
س‍ی‍ن‍م‍ا
اق‍ی‍ان‍وس‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍رم‍ان‌
ش‍ی‍ش‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ن‍ق‍د س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌
واق‍ع‍ه‌ م‍ک‍ه‌، ۱۳۶۶-
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ا
ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌ -- ت‍م‍ه‍ی‍ده‍ا
ه‍ن‍ر ت‍ج‍اری‌
طراح‍ی‌ پ‍رن‍دگ‍ان‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍روزی‌، ش‍اپ‍ور، ۱۳۰۴-
ف‍ی‌ن‍ی‍ن‍گ‍ر، آن‍دری‍اس‌، ۱۹۰۶-
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۵۸-۱۲۹۹
ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍رزاده‌ ک‍ردم‍ه‍ی‍ن‍ی‌، ه‍ل‍ن‌، ۱۳۳۲-
ن‍اص‍ری‌ طاه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
ک‍ری‍م‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌،۱۳۱۱-
م‍ی‍ردام‍ادی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۲۸۰-
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰
ع‍ال‍م‍ی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۲۴-
رزم‌آس‍ا، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ف‍رص‍ت‌، م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍ر ب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر، ۱۲۷۱- ۱۳۳۹ ق‌
ای‍ت‍ن‌، ج‍وه‍ان‍ز،۱۹۶۷-۱۸۸۸
پ‍اس‍ت‍ل‌، ج‍وی‌
پ‍رک‍ی‍ن‍ز، وی‍ک‍ت‍ور، ۱۹۳۶-
ج‍ی‍ن‍ک‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
ه‍ورن‍ان‍گ‌، ک‍لارن‍س‌ پ‍ی‍رس‍ون‌، ۱۸۹۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ج‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ ک‍س‍رائ‍ی‍ان‌
ک‍ت‍اب‍س‍رای‌ ب‍اب‍ل‌
م‍ول‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ س‍پ‍ی‍ده‌
زوار
م‍وزه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
ف‍ی‍ل‍م‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ک‍ت‍اب‌ س‍را
ک‍ارگ‍اه‌ ه‍ن‍ر
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ص‍درا
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور، ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و در ای‍ران‌
ف‍روغ‍ی‌
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
بیت المقدس شهر پیامبران
ناصری طاهری ، عبدالله ، ۱۳۳۹- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶۳‬,‭‌ن۲‌ج۷‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیام استقامت :پیام حضرت امام خمینی ذیحجه ۱۴۰۸ - تیر۱۳۶۷
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۶۸-۱۲۸۰ ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴‬,‭‌پ۸۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنسوی حج خونین ، یا، تبلیغات آل سعود
میردامادی ، حسن ، ۱۲۸۰- ؛  [تهران ] مرکز تحقیقات و انتشارات حج   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۶۲/۲‬,‭‌م۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات فیلم :جایگاه سینما در علوم انسانی
جینکز، ویلیام ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۴‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مطبوعات کرمان
رزم آسا، اسماعیل ؛  [تهران ] زوار   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۵۴۴۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ی۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر
مطهری ، مرتضی ،۱۳۵۸-۱۲۹۹ ؛  تهران ؛ قم صدرا   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳‬,‭‌م۶‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پوشاک اقوام مختلف ( مصور )براون و اشنایدر
تهران کارگاه هنر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۵۱۳‬,‭‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پنج گفتار در دستور تاریخی زبان فارسی
ابوالقاسمی ، محسن ،۱۳۱۱- ؛  بابل کتابسرای بابل   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۶۸۶‬,‭‌ف‍لا۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اقیانوسها
[تهران ] کتابهای سپیده   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭GC‬,‭۱۱/۲‬,‭‌ف‍لا۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک عکاسی
فی نینگر، آندریاس ، ۱۹۰۶- ؛  تهران نصرالله کسرائیان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف۹‌ت۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گلستان خیال
کریمی ، فاطمه ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور، کمیسیون ملی یونسکو در ایران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭‌ک۴‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از پرندگان
پاستل ، جوی ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۸۲‬,‭‌پ۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شیشه :مجموعه مرز بازرگان
علی اکبرزاده کردمهینی ، هلن ، ۱۳۳۲- ؛  تهران موزه ملی ایران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۵۱۰۲/۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب رنگ
ایتن ، جوهانز،۱۹۶۷-۱۸۸۸ ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۴۹۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<۶۰۰۰=شش هزار[ >شش هزار ]طرح گرافیکی ...
هورنانگ ، کلارنس پیرسون ، ۱۸۹۹ - ، گردآورنده ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۸/۴‬,‭‍ه۹‌ش۵‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فیلم به عنوان فیلم :درک و داوری فیلمها
پرکینز، ویکتور، ۱۹۳۶- ؛  [تهران ] فیلم   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۵۵‬,‭‌پ۴‌ف۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تمهیدات سینمائی
عالمی ، اکبر، ۱۳۲۴- ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۵۸‬,‭‌ع۲‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بحور الالحان در علم موسیقی و نسبت آن با عروض
فرصت ، محمدنصیر بن جعفر، ۱۲۷۱- ۱۳۳۹ ق ؛  تهران فروغی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۷۵۶‬,‭‌ف۴‌ب۳‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
چهره های موسیقی ایران
بهروزی ، شاپور، ۱۳۰۴- ؛  تهران کتاب سرا   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۸۵‬,‭‌ب۹‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب هنر
تهران مولی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۵۰‬,‭‍ه۹۹۸‌ک۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4