کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ و داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ی‌ -- ف‍ن‌
ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ع‍لائ‍م‌ ت‍ص‍وی‍ری‌
پ‍راگ‍م‍ات‍ی‍س‍م‌ -- ت‍اری‍خ‌
ف‍ی‍ث‍اغ‍ورس‌ و ف‍ی‍ث‍اغ‍وری‍ان‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ان‌ -- م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ب‍رق‌ --ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ع‍زی‍ه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍اری‍خ‌
دا۱۲۳
س‍ی‌۱۲۳
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍ت‍ح‍رک‌س‍ازی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ و داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-- ۴۰ ق‌ -- .س‍ی‍اس‍ت‌
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ب‍ازی‍گ‍ری‌( ن‍م‍ای‍ش‌)
 
پدیدآور:
م‍ل‍ش‍ی‍ن‍گ‍ر، زی‍گ‍ف‍ری‍د
رود، اری‍ک‌، ۱۹۳۴-
رادف‍ر، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ه‍وه‍ن‍ه‌گ‍ر، آل‍ف‍رد
ن‍ص‍رآب‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۰-
م‍ک‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ف‍روگ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ش‍ف‍ل‍ر، ای‍زری‍ی‍ل‌، ۱۹۲۳-
ت‍وش‍ار، پ‍ی‍رام‍ه‌
م‍دن‍ی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌،۱۳۱۶
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۳-
ف‍اض‍ل‌ م‍وح‍دی‌ ل‍ن‍ک‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۰-
م‍ل‍ک‌پ‍ور، ج‍م‍ش‍ی‍د
گ‍ورم‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۲۷-
پ‍رای‍ن‌، لارن‍س‌
م‍خ‍م‍ل‍ب‍اف‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۶-
م‍ارش‍ی‌، س‍رژدو
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍روه‌ ق‍ص‍ه‌
س‍روش‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ای‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍ان‌آرا
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
پ‍اپ‍ی‍روس‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
مدنی ، جلال الدین ،۱۳۱۶ ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۱‬,‭‌م۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاملی دیگر در باب داستان
پراین ، لارنس ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، کارشناسی گروه قصه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۳۳۵۵‬,‭‌پ۴‌ت۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی فرهنگهای دو زبانه و چندزبانه فارسی
رحمت اللهی ، مصطفی ، ۱۳۲۷- ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۰۴‬,‭و۲ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی برق - الکترونیک - مخابرات
فتاحی ، رحمت الله ،۱۳۳۰- ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۸۳۱‬,‭‌ف۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چهار پراگماتیست
شفلر، ایزرییل ، ۱۹۲۳- ؛  [تهران ] نشر مرکز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭B‬,‭۸۳۲‬,‭‌ف‍لا۵‌چ۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سرگذشت فیثاغورث
گورمن ، پیتر ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭B‬,‭۲۴۳‬,‭‌گ۹‌س۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زندگی ابوعلی سینا
[تهران ] شرکت توسعه کتابخانه های ایران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۵۱‬,‭‌س۴ز۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طاغوت :داستانی از یک جزیره کوچک
حکیمی ، محمود، ۱۳۲۳- ؛  تهران جهان آرا   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۲۲‬,‭‌ح۹۸ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آیین کشورداری از دیدگاه امام علی علیه السلام
فاضل موحدی لنکرانی ، محمد، ۱۳۱۰- ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۴۲‬,‭‌م۸‌ف۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نمادها و نشانه ها
هوهنه گر، آلفرد ؛  تهران ایران . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۹۷۲۳‬,‭‍ه۹‌ن۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی متحرک غیرحرفه ای و متحرکسازی
مارشی ، سرژدو ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۵‬,‭‌م۲‌ن۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سینما
رود، اریک ، ۱۹۳۴- ؛  [تهران ] پاپیروس   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭آ۱ر۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر در سال ۶۵
نصرآبادی ، حسین ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌ن۶‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شناخت عوامل نمایش : نگاهی اجمالی بر فرایند پیدایش نمایش و بررسی جامع اصول و مبانی متون نمایشی
مکی ، ابراهیم ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۵۵‬,‭‌م۷‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تئاتر سیاسی
ملشینگر، زیگفرید ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۴۳‬,‭‌م۸‌ت۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگواره داستان و نمایش ( شامل :لغات ، اصطلاحات و تعبیرات )
رادفر، ابوالقاسم ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۴/۵‬,‭ر۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاتر و اضطراب بشر
توشار، پیرامه ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۳۱‬,‭‌ت۹‌ت۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فیلمنامه نویس از نگاه فیلمنامه نویس
فروگ ، ویلیام ؛  [تهران ] سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸/۲‬,‭‌ف۴‌ف۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سیر تحول مضامین در شبیه خوانی :همراه با مجالس قربانی کردن اسمعیل در راه خدا، شهادت امام حسین ( ع )، امیر تیمور و والی شام ، مالیات گرفتن جناب معین البکاء
ملک پور، جمشید ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۱۲‬,‭‌م۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تولد یک پیر زن :مجموعه فیلمنامه ( اپیزود)
مخملباف ، محسن ، ۱۳۳۶- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ت۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4