کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طراح‍ی‌ ب‍ا ق‍ل‍م‌
آث‍ار ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ -- م‍ن‍اطق‌ ح‍اره‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -راه‍ن‍م‍اه‍ا
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ق‍وم‍ی‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -ص‍ن‍ع‍ت‌ - ش‍غ‍ل‌ی‍اب‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر و م‍ردم‌( ن‍ش‍ری‍ه‌ -- )ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ار -ژاپ‍ن‌
ب‍ی‍م‍ه‌ اع‍ت‍ب‍اری‌ ص‍ادرات‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- ک‍م‍پ‍وزی‍س‍ی‍ون‌
ن‍س‍اج‍ی‌ -- ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌
آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌ -- اک‍س‍ی‍داس‍ی‍ون‌ آن‍ودی‌
اس‍لام‌ و م‍ال‍ک‍ی‍ت‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌اف‍زار -- ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ددی‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍ن‍دس‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- آس‍ی‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
ت‍اک‍وچ‍ی‌، ه‍ی‍روت‍اک‍ا
گ‍ری‍گ‍وری‌، م‍ال‍ی‌
ف‍اض‍ل‍ی‌، ک‍اظم‌
ن‍ت‍ل‌، ب‍رون‍و،۱۹۳۰-
م‍وح‍د، ص‍دی‍ق‍ه‌
ن‍ص‍ی‍رزاده‌، غ‍لام‍رض‍ا
ف‍رج‌زاده‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ه‍اج‍ز، ه‍ن‍ری‌
م‍ان‍ت‍ه‌، ه‍ارال‍د
اف‍ش‍اری‌، گ‍ودرز،۱۳۲۵
ن‍اظرزاده‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۲۶-
آوس‍ت‍ی‍ن‌، درک‌
ت‍وک‍ل‌، رح‍ی‍م‌
واک‍ف‌ م‍ارالان‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌
پ‍ارام‍ون‌، خ‍وس‍ه‌ م‍اری‍ا
ف‍رش‍اد، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۰-
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د
ی‍ون‍س‍ک‍و
 
ناشر:
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ م‍وزه‌ه‍ا، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ آف‍ری‍ن‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ای‍ران‌ ارش‍اد
ات‍اق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ و م‍ع‍ادن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍س‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍ه‌; ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ ش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا، واح‍د خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد وم‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
س‍ارم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ش‍ک‍وف‍ه‌
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر پیشتاز، تجربه گر و عبث نما
ناظرزاده کرمانی ، فرهاد، ۱۳۲۶- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۸۶۱‬,‭‌ن۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اتنوموزیکولوژی ، یا، روش بررسی و شناخت موسیقی اقوام و ملل
نتل ، برونو،۱۹۳۰- ؛  [تهران ؟] کتاب آفرین   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۷۹۸‬,‭‌ن۲‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقش بیمه های صادراتی و اهمیت آن در توسعه صادرات
میرمحمدی ، محمد ؛  تهران واحد فوق برنامه بخش فرهنگی ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۹۹۷۷‬,‭‌م۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی :برای استفاده از کلاسهای کارآموزی آموزشی ضمن خدمت
احمدی ، علی اصغر ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در ژاپن
تاکوچی ، هیروتاکا ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهس (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق به ; جهاد دانشگاهی (دانشگاه علامه طباطبائی )   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۶۵‬,‭‌ب۹‌ت۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فهرست تحلیلی مقالات مجله هنر و مردم ( ۱۳۵۷-۱۳۴۲)
موحد، صدیقه ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭AP‬,‭۹۵‬,‭‌ف۲‍ه۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تجهیز آزمایشگاه ملی حفاظت
هاجز، هنری ؛  [تهران ] وزارت ارشاد اسلامی ، اداره کل موزه ها، گروه پژوهش و برنامه ریزی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭CC‬,‭۱۳۵‬,‭‍ه۲‌ت۳‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی تکنولوژی سنتی ایران
واکف مارالانی ، منیره ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد ومدارک علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۹۶‬,‭و۲۳۴‌ک‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات علمی و فنی در آسیا و اقیانوسیه :بررسی کلی نیازها و پیشنهادها
یونسکو ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۵‬,‭آ۵‌ی۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مالکیت فردی در اسلام
توکل ، رحیم ؛  [تهران ] اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۵-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۳‬,‭‌ت۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تهیه و گسترش اصطلاحنامه یکزبانه
آوستین ، درک ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵‬,‭آ۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پیدایش و تکامل هندسه
تهران امیرکبیر، کتابهای شکوفه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۴۵‬,‭‌ف‍لا۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ علم در ایران
فرشاد، مهدی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵-
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پیرامون برنامه ریزی صنعتی
نصیرزاده ، غلامرضا ؛  [تهران ] صنایع شیمیائی سینا، واحد خدمات مهندسی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ن۶‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آنود ایزینگ و رنگ آلومینیوم
فرج زاده ، هوشنگ ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۶۹۴/۲‬,‭‌ف۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ماشینهای افزار کنترل عددی =sloot enihcam dellortnoC .C .N - yllaciremuN
فاضلی ، کاظم ؛  تهران ایران ارشاد   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۹‬,‭‌ف۲‌م۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد تهویه در نساجی
افشاری ، گودرز،۱۳۲۵ ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۶۸۸‬,‭‌ن۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ترکیب بندی در عکاسی
مانته ، هارالد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۷۹‬,‭‌م۲‌ت۴‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شیوه طراحی با قلم و مرکب
پارامون ، خوسه ماریا ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۰۵‬,‭‌پ۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حرفه ی تولید فیلم
گریگوری ، مالی ؛  تهران سارمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌گ۴‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3