کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
طراح‍ی‌ گ‍ل‍ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
خ‍ی‍م‍ه‌ش‍ب‌ب‍ازی‌
ای‍ران‌ - آم‍ار -س‍ال‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ - س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
طراح‍ی‌ ص‍ورت‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ف‍ع‍ل‍ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌
ن‍ب‍وت‌
س‍ل‍طان‍ی‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌
اد۱۲۳
آب‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌( ص‍ن‍ع‍ت‌)
س‍اع‍ت‌ آف‍ت‍اب‍ی‌
م‍ذ۱۲۳
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- طراح‍ی‌
اح‍ت‍م‍الات‌
راه‍ه‍ا - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - ای‍ران‌ - اص‍ف‍ه‍ان‌( اس‍ت‍ان‌)
 
پدیدآور:
رولان‌، روم‍ن‌، ۱۸۶۶- ۱۹۴۴
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ج‍دی‍د .ف‍ارس‍ی‌
خ‍ال‍ق‍ی‌، ع‍ب‍ی‍د
م‍ت‍ز، آدام‌، ۱۸۶۹- ۱۹۱۷
ب‍رد، ب‍ی‍ل‌
س‍اس‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
چ‍ان‍گ‌، ک‍ای‌ لای‌، ۱۹۱۷-
ع‍ل‍ی‌ اح‍ی‍ائ‍ی‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌
ن‍ی‍روم‍ن‍د، م‍ح‍س‍ن‌
ف‍ری‍دم‍ن‌، آرت‍ور
خ‍ل‍ج‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۲۹-
دی‍ولاف‍وا، ژان‌پ‍ل‌راش‍ل‌،۱۹۱۶-۱۸۵۱
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
ه‍م‍ای‍ون‍ف‍رد، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌، ۱۳۲۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ری‍د، وال‍ت‌
ج‍ن‍ی‍دی‌، ف‍ری‍دون‌، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍خ‍ل‍ص‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
م‍ن‍ص‍ور خ‍ل‍ج‌
م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ م‍خ‍ل‍ص‍ی‌]
ب‍ن‍ی‍اد ن‍ی‍ش‍اب‍ور
آف‍ت‍اب‌ ع‍دال‍ت‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌. دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
پ‍ارت‌
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
افعال دو کلمه ای در زبان انگلیسی
نیرومند، محسن ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۳۱۹‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد جابجاگری و پژوهشی در راههای استان اصفهان
ساسان ، عبدالحسین ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۳۶۵‬,‭‌ف‍لا۹‌س۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی هنرهای سنتی
همایونفرد، محمد صادق ، ۱۳۲۳ - ، گردآورنده ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، اداره کل هنرهای سنتی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۱۵۱‬,‭‍ه۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ایران درآیینه آمار
تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭آ۲‌م۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ساعتهای خورشیدی :اصول و راهنمای ساخت
علی احیائی ، ماشاالله ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۲۱۵‬,‭‌ع۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آبهای صنعتی برای دیگهای بخار
خجسته ، عبدالرحیم ؛  [تهران ] سازمان صنایع ملی ایران ، روابط عمومی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۳۷۷‬,‭‌خ۳آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از گل رز
خالقی ، عبید ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۱۵‬,‭‌خ۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سر و صورت
رید، والت ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭ر۹ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کادرها و حواشی تزئینی ۲ :مشتمل بر طرحهایی جهت استفاده در لیتوگرافی ، گرافیک ، نقش پارچه ، گلدوزی ،...
تهران فرهنگسرا   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه نمایش در باختران
خلج ، منصور، ۱۳۲۹- ؛  منصور خلج   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۷۲۹‬,‭‌ف۲‌خ۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تراژدیهای ایمان :سن لویی ، آیرت ، آن زمان فرا خواهد رسید
رولان ، رومن ، ۱۸۶۶- ۱۹۴۴ ؛  [تهران ] پارت   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۱۷‬,‭و۸۲آ۱۸‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هنر عروسکی
برد، بیل ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۸۰‬,‭‌ب۴‍ه۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طراحی منطقی دستگاههای رقمی
فریدمن ، آرتور ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۳‬,‭‍ه۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نظریه مقدماتی احتمال و فرایندهای تصادفی
چانگ ، کای لای ، ۱۹۱۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌چ۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری ، یا، رنسانس اسلامی
متز، آدام ، ۱۸۶۹- ۱۹۱۷ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۶/۸۵‬,‭‌م۲‌ت۸‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای تاریخی سلطانیه
مخلصی ، محمدعلی ؛  [تهران محمدعلی مخلصی ]   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۹۵‬,‭‌ل۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ایران ، کلده و شوش
دیولافوا، ژان پل راشل ،۱۹۱۶-۱۸۵۱ ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۳۷‬,‭د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
انجیل عیسی مسیح :ترجمه تفسیری عهد جدید
کتاب مقدس .عهد جدید .فارسی ؛  تهران آفتاب عدالت   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭BS‬,‭۳۱۵‬,‭‌ف۲۵‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هدایت و ولایت
[تهران ] وزارت آموزش و پرورش . دفتر آموزش ضمن خدمت استان تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۰‬,‭‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نامه فرهنگ ایران
جنیدی ، فریدون ، گردآورنده ؛  تهران بنیاد نیشابور   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ج۹‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3