کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ .دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ام‍ور ه‍ن‍ری‌ و ن‍م‍ون‍ه‌س‍ازی‌ .آرش‍ی‍و -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹- ۱۳۶۷
اس‍پ‍ان‍ی‍ا -- ت‍اری‍خ‌ -- ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌، ۱۹۳۶ - ۱۹۳۹ -- ش‍ع‍ر
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌، ۱۳۲۴- ۱۳۲۷ ق‌
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ه‍ن‍د -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
س‍ی‍ن‍م‍ا
م‍ه‍ره‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ح‍س‍اب‍داری‌- م‍ق‍الات‌
دا۱۲۳
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷
ع‍ل‍ف‌ک‍ش‍ه‍ا -- ای‍ران‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- م‍ق‍دم‍ات‌
ن‍ث‍ر ع‍رب‍ی‌ - ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
خ‍ی‍م‍ه‌ش‍ب‌ ب‍ازی‌
ای‍ران‌ -- ت‍م‍دن‌
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‌زاده‌، م‍ل‍ک‍ه‌( ب‍ی‍ان‍ی‌)، ۱۲۹۴-
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ف‍ره‍اد،۱۳۲۸-----
ص‍م‍دی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ح‍ری‍ری‌، ق‍اس‍م‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌،۵۱۶-۴۴۶ ق‌
ن‍رودا، پ‍اب‍ل‍و، ۱۹۰۴- ۱۹۷۳
ه‍اوزر، آرن‍ول‍د، ۱۸۹۲- ۱۹۷۸
راگ‍ل‍ز
س‍ی‍رز، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ وس‍ت‍ون‌، ۱۸۹۸-
ام‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍رق‍ل‍ی‌
س‍ول‍ی‍ن‍اس‌، ف‍ران‍ک‍و، ۱۹۲۷-
چ‍خ‍وف‌، آن‍ت‍ون‌ پ‍اول‍ووی‍چ‌، ۱۸۶۰- ۱۹۰۴
رن‍دل‌، ج‍ان‌ ه‍رم‍ن‌، ۱۸۹۹- ۱۹۸۰
زن‍دن‍ی‍ا، اردش‍ی‍ر، م‍ت‍رج‍م‌ و گ‍ردآورن‍ده‌
ع‍ض‍وام‍ی‍ن‍ی‍ان‌، ک‍اظم‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۳۲ - ، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌گ‍ر
ن‍ی‍پ‍ال‌، وی‍دی‍اده‍ار س‍وراج‌ پ‍راس‍اد، ۱۹۳۲-
ک‍س‍روی‌، اح‍م‍د، ۱۲۶۹- ۱۳۲۴
داوری‌، رض‍ا،۱۳۱۲-----
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌، ب‍خ‍ش‌ ک‍ش‍اورزی‌، م‍رک‍ز ش‍ی‍راز
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍گ‍اه‌
ج‍ان‍زاده‌
ف‍اری‍اب‌
س‍روش‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
گ‍وی‍ا
ج‍ان‍زاده‌ (ه‍م‍گ‍ام‌)
خ‍واج‍و
ی‍زدان‌
پ‍ی‍ش‍ب‍رد
چ‍ش‍م‍ه‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
پ‍ارت‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ام‍ور ه‍ن‍ری‌ و ن‍م‍ون‍ه‌س‍ازی‌
ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی اجمالی علف کشهای مجاز در ایران :مشخصات و روشهای سنتز
دستغیب ، فرهاد،۱۳۲۸----- ؛  شیراز سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، بخش کشاورزی ، مرکز شیراز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۵۱/۴‬,‭د۵‌ب۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به فلسفه
رندل ، جان هرمن ، ۱۸۹۹- ۱۹۸۰ ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۲۱‬,‭ر۹د۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اتم و انرژی اتمی بزبان ساده
عضوامینیان ، کاظم ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران جانزاده (همگام )   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۷۸‬,‭‌ع۶‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
استاد خیمه شب بازی می آموزد
تهران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۵‬,‭‌غ۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کهن مقامات حریری
حریری ، قاسم بن علی ،۵۱۶-۴۴۶ ق ؛  ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۷۷۵۵‬,‭‌ح۴‌م۷۱۷‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از تاریخ غرب زدگی ما(وضع کنونی تفکر در ایران )
داوری ، رضا،۱۳۱۲----- ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۳‬,‭د۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بانو با سگ ملوس و چند داستان دیگر
چخوف ، آنتون پاولوویچ ، ۱۸۶۰- ۱۹۰۴ ؛  [تهران ] خواجو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌چ۳‌ب۲‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اسپانیا در قلب ما
نرودا، پابلو، ۱۹۰۴- ۱۹۷۳ ؛  [تهران ] گویا   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭‌ن۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک دانشگاهی
سیرز، فرانسیس وستون ، ۱۸۹۸- ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌س۹‌ف۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری و برنامه ریزی اقتصادی
راگلز ؛  تهران پیشبرد   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭د۴‌ح۵‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مهر در ایران :از هزاره چهارم تا هزاره اول
ملک زاده ، ملکه ( بیانی )، ۱۲۹۴- ؛  [تهران ] یزدان   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۵۳۹۱‬,‭‌م۷‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مشروطه ایران
کسروی ، احمد، ۱۲۶۹- ۱۳۲۴ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰۷‬,‭‌ک۵‌ت۲‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هند؛ تمدن مجروح
نیپال ، ویدیادهار سوراج پراساد، ۱۹۳۲- ؛  تهران فاریاب   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۴۰۷‬,‭‌ن۹‍ه۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و میراث ایران
زندنیا، اردشیر، مترجم و گردآورنده ؛  [تهران ] جانزاده   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭ز۹‌ت۲‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی
سرهنگی ، مرتضی ، ۱۳۳۲ - ، مصاحبه گر ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۲۱‬,‭‌س۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه تاریخ هنر
هاوزر، آرنولد، ۱۸۹۲- ۱۹۷۸ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۴۸۰‬,‭‍ه۲‌ف۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و اصطلاحات زبان فارسی
امینی ، امیرقلی ؛  اصفهان انتشارات اصفهان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PK‬,‭۶۳۷۵‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فیلمنامه نبرد الجزیره :متن کامل
سولیناس ، فرانکو، ۱۹۲۷- ؛  تهران چشمه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ن۲‌س۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه فیلم و فیلمساز
صمدی ، هوشنگ ؛  تهران پارت   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۴‬,‭‌ص۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فهرست فیلمهای موجود در آرشیو
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی .دفتر پژوهش امور هنری و نمونه سازی ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر پژوهش امور هنری و نمونه سازی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۸۱۴‬,‭‌ف۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3