کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍پ‍ان‍ی‍ا -- ت‍اری‍خ‌ -- ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌، ۱۹۳۶ - ۱۹۳۹ -- ش‍ع‍ر
س‍ی‍ک‍ی‍روس‌، داوی‍د آل‍ف‍ارو، ۱۸۹۶- ۱۹۷۴ ،divaD ,sorieuqis oraflA
ف‍ی‍زی‍ک‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
س‍زان‌، پ‍ل‌، ۱۸۳۹- ۱۹۰۶luaP ,ennazeC .
ع‍ص‍اه‍ا
اش‍ی‍ای‌ ه‍ن‍ری‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌- م‍ق‍الات‌
دا۱۲۳
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷
ت‍رن‍ر، ج‍وزف‌ م‍ال‍ورد وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۷۷۵- ۱۸۵۱mailliW drollaM hpesoJ ,renruT .
دال‍ی‌، س‍ال‍وادور، ۱۹۰۴rodavlaS ,ilaD -
ع‍ل‍ف‌ک‍ش‍ه‍ا -- ای‍ران‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- م‍ق‍دم‍ات‌
ن‍ث‍ر ع‍رب‍ی‌ - ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
خ‍ی‍م‍ه‌ش‍ب‌ ب‍ازی‌
م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ ای‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ف‍ره‍اد،۱۳۲۸-----
ح‍ری‍ری‌، ق‍اس‍م‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌،۵۱۶-۴۴۶ ق‌
ن‍رودا، پ‍اب‍ل‍و، ۱۹۰۴- ۱۹۷۳
دال‍ی‌، س‍ال‍وادور، ۱۹۰۴-
ذاب‍ح‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، گ‍ردآورن‍ده‌
راگ‍ل‍ز
س‍ی‍رز، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ وس‍ت‍ون‌، ۱۸۹۸-
ت‍رن‍ر، ج‍وزف‌ م‍ال‍ورد وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۷۷۵- ۱۸۵۱
آری‍ان‍ت‌، ع‍ف‍ت‌
س‍ی‍ک‍ی‍روس‌، داوی‍د آل‍ف‍ارو، ۱۸۹۶- ۱۹۷۴
چ‍خ‍وف‌، آن‍ت‍ون‌ پ‍اول‍ووی‍چ‌، ۱۸۶۰- ۱۹۰۴
ام‍ی‍ن‌، م‍ه‍دی‌
رن‍دل‌، ج‍ان‌ ه‍رم‍ن‌، ۱۸۹۹- ۱۹۸۰
آگ‍راوال‌، ام‌ پ‍راک‍اش‌، ۱۹۱۳-
ع‍ض‍وام‍ی‍ن‍ی‍ان‌، ک‍اظم‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍ع‍ی‍د، ع‍ص‍ام‌،۱۹۸۸-۱۹۳۹
س‍زان‌، پ‍ل‌، ۱۸۳۹- ۱۹۰۶
داوری‌، رض‍ا،۱۳۱۲-----
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌، ب‍خ‍ش‌ ک‍ش‍اورزی‌، م‍رک‍ز ش‍ی‍راز
پ‍ی‍ام‌ آزادی‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍داوس‍ی‍م‍ا)
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز م‍ردم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍روش‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ م‍وزه‌ه‍ا، گ‍روه‌ آم‍وزش‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
گ‍وی‍ا
ج‍ان‍زاده‌ (ه‍م‍گ‍ام‌)
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ م‍وزه‌ه‍ا. گ‍روه‌ آم‍وزش‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
خ‍واج‍و
پ‍ی‍ش‍ب‍رد
م‍وس‍س‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارد و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی اجمالی علف کشهای مجاز در ایران :مشخصات و روشهای سنتز
دستغیب ، فرهاد،۱۳۲۸----- ؛  شیراز سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، بخش کشاورزی ، مرکز شیراز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۵۱/۴‬,‭د۵‌ب۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای موزه هنرهای تزئینی ایران
ذابح ، ابوالفضل ، گردآورنده ؛  [تهران ] وزارت ارشاد اسلامی ، اداره کل موزه ها، گروه آموزش و انتشارات   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۳۷۵۰‬,‭‌ت۹۵ذ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به فلسفه
رندل ، جان هرمن ، ۱۸۹۹- ۱۹۸۰ ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۲۱‬,‭ر۹د۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اتم و انرژی اتمی بزبان ساده
عضوامینیان ، کاظم ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران جانزاده (همگام )   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۷۸‬,‭‌ع۶‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت و نگهداری اشیا موزه ای
آگراوال ، ام پراکاش ، ۱۹۱۳- ؛  تهران وزارت ارشاد اسلامی ، اداره کل موزه ها. گروه آموزش و انتشارات   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۸۵۶۰‬,‭آ۷‌م۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عصا :آموزش استفاده از انواع عصاها
آریانت ، عفت ؛  تهران موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۷۵۵‬,‭آ۴‌ع۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
استاد خیمه شب بازی می آموزد
تهران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۵‬,‭‌غ۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نقشهای هندسی در هنر اسلامی
سعید، عصام ،۱۹۸۸-۱۹۳۹ ؛  تهران سروش (انتشارات صداوسیما)   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۲۷۰‬,‭‌س۷‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هنرهای بومی در صنایع دستی باختران
[تهران ] وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز مردم شناسی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۱۰۸‬,‭‌ک۴۵‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تعلیم نقاشی پیام :جوانان و نوجوانان
امین ، مهدی ؛  [تهران ] پیام آزادی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۱۱۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با آثار ویلیام ترنر
ترنر، جوزف مالورد ویلیام ، ۱۷۷۵- ۱۸۵۱ ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۴۹۷‬,‭‌ت۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با آثار داوید آلفاروسی که ایروس
سیکیروس ، داوید آلفارو، ۱۸۹۶- ۱۹۷۴ ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۲۵۹‬,‭‌ی۵‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با آثار پل سزان
سزان ، پل ، ۱۸۳۹- ۱۹۰۶ ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۵۵۳‬,‭‌س۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با آثار سالوادور دالی =ilaD
دالی ، سالوادور، ۱۹۰۴- ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۸۱۳‬,‭د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کهن مقامات حریری
حریری ، قاسم بن علی ،۵۱۶-۴۴۶ ق ؛  ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۷۷۵۵‬,‭‌ح۴‌م۷۱۷‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از تاریخ غرب زدگی ما(وضع کنونی تفکر در ایران )
داوری ، رضا،۱۳۱۲----- ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۳‬,‭د۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بانو با سگ ملوس و چند داستان دیگر
چخوف ، آنتون پاولوویچ ، ۱۸۶۰- ۱۹۰۴ ؛  [تهران ] خواجو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌چ۳‌ب۲‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اسپانیا در قلب ما
نرودا، پابلو، ۱۹۰۴- ۱۹۷۳ ؛  [تهران ] گویا   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭‌ن۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک دانشگاهی
سیرز، فرانسیس وستون ، ۱۸۹۸- ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌س۹‌ف۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری و برنامه ریزی اقتصادی
راگلز ؛  تهران پیشبرد   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭د۴‌ح۵‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4