کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- ع‍ک‍س‍ه‍ا
ص‍ورت‌ -- طراح‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍م‍ت‍ح‍ن‌ال‍دول‍ه‌، م‍ه‍دی‌، ۱۲۶۳ - ۱۳۲۷ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ج‍ارس‍ت‍ان‌
م‍اگ‍ری‍ت‌، رن‍ه‌، ۱۸۹۸- ۱۹۶۷eneR ,ettirgaM.
ص‍ن‍ع‍ت‌ -- ت‍اری‍خ‌
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ک‍اش‍ی‌ و ک‍اش‍ی‍ک‍اری‌ ای‍ران‍ی‌
ک‍ورب‍ه‌، گ‍وس‍ت‍او، ۱۸۱۹- ۱۸۷۷evatsuuG ,tebruoC .
چ‍رم‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍ج‍ارت‌
ن‍ق‍اش‍ی‌
ج‍رم‌( ف‍ی‍زی‍ک‌ -- )ان‍ت‍ق‍ال‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر( س‍وره‌ طور)
س‍ی‍س‍ل‍ی‌، آل‍ف‍رد، ۱۸۳۹- ۱۸۹۹derflA ,yelaiS .
س‍ت‍ون‍ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ --ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
پ‍ی‍س‍ارو، ک‍ام‍ی‌، ۱۸۳۰- ۱۹۰۳ ،ellimaC ,orassiP
م‍وزه‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۹۲- ۱۳۶۰
ک‍رام‍ت‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌
دوم‍ا، م‍وری‍س‌، وی‍رای‍ش‍گ‍ر
ف‍اس‍ت‍ر، وال‍ت‍ر ت‍ام‍س‌، ۱۸۹۱-
ک‍ورب‍ه‌، گ‍وس‍ت‍او، ۱۸۱۹- ۱۸۷۷
م‍م‍ت‍ح‍ن‌ال‍دول‍ه‌، م‍ه‍دی‌، ۱۲۶۳- ۱۳۲۷ ق‌
س‍ی‍س‍ل‍ی‌، آل‍ف‍رد، ۱۸۳۹- ۱۸۹۹
اح‍م‍دی‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۲۶-
ک‍ی‍ن‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌
ع‍ادل‌، ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌
اس‍ت‍وری‌، چ‍ارل‍ز آم‍ب‍روز،۱۹۶۷-۱۸۸۸
ت‍ری‍ب‍ال‌، راب‍رت‌ ای‍وال‍د،۱۹۱۵-----
پ‍ی‍س‍ارو، ک‍ام‍ی‌، ۱۸۳۰- ۱۹۰۳
ت‍وف‍ی‍ق‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ن‍وئ‍ل‌، ب‍رن‍ار
ک‍اپ‍ل‍س‍ت‍ون‌، ف‍ردری‍ک‌ چ‍ارل‍ز،۱۹۷۰-
 
ناشر:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ت‍وس‍ع‍ه‌ و ع‍م‍ران‌
س‍ف‍ارت‌ م‍ج‍ارس‍ت‍ان‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، س‍روش‌
ه‍دف‌
ک‍ان‍ون‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
وزارت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌؛ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‍ی‌ ع‍ال‍ی‌، م‍ؤس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ت‍اد ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ ج‍ن‍گ‌
ف‍ردوس‍ی‌
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ م‍وزه‌ه‍ا، م‍وزه‌ رض‍ا ع‍ب‍اس‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات فارسی بر مبنای تألیف استوری
استوری ، چارلز آمبروز،۱۹۶۷-۱۸۸۸ ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزشی عالی ، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۸۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم
کاپلستون ، فردریک چارلز،۱۹۷۰- ؛  تهران انتشارات علمی و فرهنگی ، سروش   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۱۳۱‬,‭‌ک۲‌ف۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزارش فعالیتهای پژوهش ، حفظ و احیاء میراث فرهنگی در سال ۱۳۶۲
ایران .وزارت فرهنگ و آموزش عالی ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۴‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ صنعت و اختراع
دوما، موریس ، ویرایشگر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲-
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۵‬,‭د۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرآورده های جنبی دام و چگونگی استفاده از آنها و صنعت چرم سازی
احمدی ، بهزاد، ۱۳۲۶- ؛  تهران وزارت صنایع   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۹۶۵‬,‭‌ف‍لا۳‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جداول ظرفیت بار - لنگر برای طراحی ستونهای فلزی بر اساس آئین نامه CSIA
توفیقی ، سعید ؛  [تهران ] مهندسین مشاور توسعه و عمران   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۹۲‬,‭‌س۲‌ت۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر هنر کاشیگری ایران
کیانی ، محمدیوسف ؛  تهران وزارت ارشاد اسلامی ، اداره کل موزه ها، موزه رضا عباسی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۴۶۷۰/۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
صد و یک چهره
فاستر، والتر تامس ، ۱۸۹۱- ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭‌ف۲‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با سبک های هنری جهان
کرامتی ، محسن ، گردآورنده ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ک۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با آثار رنه ماگریت
نوئل ، برنار ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۶۷۳‬,‭‌م۲‌ن۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با آثار گوستاو کوربه
کوربه ، گوستاو، ۱۸۱۹- ۱۸۷۷ ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۵۵۳‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با آثار کامیل پیسارو
پیسارو، کامی ، ۱۸۳۰- ۱۹۰۳ ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۵۵۳‬,‭‌پ۸۸‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با آثار آلفرد سیسلی :تجزیه و تحلیل زندگی و آثار یکی از نقاشان سبک امپره سیونیسم
سیسلی ، آلفرد، ۱۸۳۹- ۱۸۹۹ ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۵۵۳‬,‭‌س۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تلاشی در تصویر فرهنگ جبهه
ستاد تبلیغات جنگ ؛  تهران ستاد تبلیغات جنگ   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۰۳‬,‭‌س۲‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات ممتحن الدوله :زندگینامه میرزا مهدی خان ممتحن الدوله شقاقی
ممتحن الدوله ، مهدی ، ۱۲۶۳- ۱۳۲۷ ق ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۹۱‬,‭‌م۸۷‌م۸۷‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پیشگامان علم
کین ، فیلیپ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۴۱‬,‭‌ک۹‌ق۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجارستان
مجارستان .سفارتخانه ( ایران ) ؛  تهران ] سفارت مجارستان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭DB‬,‭۹۰۶‬,‭‌م۳‌م۳‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
عملیات انتقال جرم
تریبال ، رابرت ایوالد،۱۹۱۵----- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ؛ مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲-----
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۱۸‬,‭‌ج۴‌ت۴‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قیامت و قرآن :تفسیر سوره شریفه طور
دستغیب ، عبدالحسین ، ۱۲۹۲- ۱۳۶۰ ؛  شیراز کانون تربیت   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۲/۴۷‬,‭د۵‌ق۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فاشیزم در سینما
عادل ، شهاب الدین ؛  تهران هدف   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌س۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3