کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۹۲ - ۱۳۶۰ -- س‍ال‍گ‍رد
اس‍لام‌ و دول‍ت‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ش‍رق‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ --ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
آم‍وزش‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ --وس‍ائ‍ل‌ دی‍د و ش‍ن‍ودی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
چ‍دن‌
اس‍لام‌ -- ت‍ج‍دی‍د ح‍ی‍ات‌ ف‍ک‍ری‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‍ی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ن‍س‍ب‍ی‍ت‌( ف‍ی‍زی‍ک‌)
ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
ص‍دوق‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۸۷ - ۱۳۶۱ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
س‍روده‍ای‌ م‍ل‍ی‌ و ان‍ق‍لاب‍ی‌
ن‍ای‍ت‍ی‍ن‍گ‍ل‌، ف‍ل‍وران‍س‌، ۱۸۲۰- ۱۹۱۰ecnerolF ,elagnithgiN.
ش‍ه‍ادت‌
اس‍لام‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ و م‍ع‍ل‍ولان‌ ج‍س‍م‍ی‌
ح‍دی‍ث‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( ف‍ل‍س‍ف‍ه‌)
 
پدیدآور:
م‍رادی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
ذوف‍ن‌، ش‍ه‍ن‍از
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۵۸-۱۲۹۹
پ‍زش‍ک‍ی‍ان‌ن‍ژاد، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ای‍ن‍ش‍ت‍ی‍ن‌، آل‍ب‍رت‌،۱۹۵۵-۱۸۷۹
ف‍ارس‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۱۲-
آوس‍ت‍ی‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
دل‍گ‍ادو، آل‍ن‌
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر،۱۲۵۸ ؟- ۱۳۳۴
م‍ه‍ری‍ن‌، م‍ه‍رداد
اول‍ی‍ائ‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌،۱۳۱۶-
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ص‍ی‌،۱۲۹۹- ۱۳۵۸
م‍غ‍ن‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍دج‍واد،۱۹۰۴-
 
ناشر:
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
خ‍وارزم‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
[وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌]
ب‍در
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز)
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
ش‍ری‍ع‍ت‌
اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‍ان‌ن‍ژاد و پ‍س‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
ص‍درا
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌، ب‍خ‍ش‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ع‍طائ‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
از محراب تا معراج :یادواره سومین شهید محراب آیت الله صدوقی
جهاد دانشگاهی ( دانشگاه شیراز) ؛  شیراز جهاد دانشگاهی (دانشگاه شیراز)   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۶۸‬,‭‌ص۴‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شناخت
مطهری ، مرتضی ،۱۳۵۸-۱۲۹۹ ؛  تهران شریعت   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف۲‌م۶‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه شرق
مهرین ، مهرداد ؛  [تهران ] عطائی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۲۱‬,‭‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ده گفتار
مطهری ، مرتصی ،۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  قم صدرا   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰/۵‬,‭‌م۶د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب تکاملی اسلام
فارسی ، جلال الدین ، ۱۳۱۲- ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ف۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحول علم حدیث
اولیائی ، مصطفی ،۱۳۱۶- ؛  تهران ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۳‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
احیاء تفکر اسلامی
مطهری ، مرتضی ، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  [قم ؟] جامعه مدرسین حوزه علمیه قم . دفتر انتشارات اسلامی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۹‬,‭‌م۶‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه و تاریخ .شهید .انسان و سرنوشت
مطهری ، مرتضی ، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  [تهران ] صدرا   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۶/۵۵‬,‭‌م۶‌ق۹‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حکومت اسلامی و ولایت فقیه
[تهران ] [وزارت آموزش و پرورش ]   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳/۸‬,‭‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
داستان راستان
مطهری ، مرتضی ، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۹/۵‬,‭‌م۶د۲‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
امثال و حکم
دهخدا، علی اکبر،۱۲۵۸ ؟- ۱۳۳۴ ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۹۹۶‬,‭‌ف۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خدمات شهری و معماری برای معلولین
مرادی ، علی اصغر ؛  تهران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، بخش مهندسی پزشکی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۴۵‬,‭‌ج۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گلچینی از سرودهای انقلاب اسلامی ایران
پزشکیان نژاد، اسماعیل ، گردآورنده ؛  تهران پزشکیان نژاد و پسران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۱۹۳‬,‭‌پ۴‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فلورانس نایتینگل
دلگادو، آلن ؛  [تهران ] شرکت توسعه کتابخانه های ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭RT‬,‭۳۷‬,‭‌ن۲د۸‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
از محراب تا معراج :یادواره آیت الله شهید سید عبدالحسین دستغیب
جهاد دانشگاهی ( دانشگاه شیراز) ؛  شیراز جهاد دانشگاهی ، دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۶۸‬,‭د۵‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
عملیات حرارتی چدن خاکستری و چدن با گرافیت روی
آوستین ، ویلیام ؛  تهران سازمان پژوهشهای علمی - صنعتی ایران   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۷۱۰‬,‭‌چ۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد مواد آموزشی ( رسانه های آموزشی برای معلم : )ویژه مراکز تربیت معلم
ذوفن ، شهناز ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش   ، ۱۳۶۱-
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۲/۷‬,‭ذ۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه اخلاق در اسلام
مغنیه ، محمدجواد،۱۹۰۴- ؛  تهران بدر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۸‬,‭‌م۶‌ف۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات ساختمانهای بتنی
سوداگر، حسین ؛  [تهران ] ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۱/۵‬,‭‌س۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تکامل فیزیک
اینشتین ، آلبرت ،۱۹۵۵-۱۸۷۹ ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2