کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ن‍ب‍ش‌ ، ق‍ی‍ام‌ و ن‍ه‍ض‍ت‌ ج‍ن‍گ‍ل‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ن‍م‍ای‍ش‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
اد۱۲۳
دس‍ت‍ور زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ت‍رک‍ی‌
دا۱۲۳
م‍ول‍ی‍ر،ژان‌ ب‍اپ‍ت‍ی‍س‍ت‌ پ‍وک‍ل‍ن‌۱۶۷۳-۱۶۲۲
ت‍اری‍خ‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ت‍وح‍ی‍د
س‍ن‍ت‍ور -- پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
ن‍م‍ای‍ش‍ه‍ای‌ روس‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
رائ‍ی‍ن‌ ، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
رادی‌، اک‍ب‍ر
ع‍ل‍وی‌، ب‍زرگ‌
م‍ول‍ی‍ر
ب‍رش‍ت‌، ب‍رت‍ول‍ت‌،۱۸۹۸- ۱۹۵۶
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۵۸-۱۲۹۹
ب‍رش‍ت‌ ،ب‍رت‍ول‍ت‌
ج‍ان‍س‍ون‌، ب‍ن‌،۱۵۷۳ ؟- ۱۶۳۷
ام‌.م‍ی‍ل‍ر.ه‍ی‍و.
پ‍ای‍ور، ف‍رام‍رز، ۱۳۱۱-
آذری‍زدی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۰۱-
گ‍ورک‍ی‌، م‍اک‍س‍ی‍م‌، ۱۸۶۸- ۱۹۳۶ . م‍س‍ت‍ع‍ار
ن‍وش‍ی‍ن‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ج‍ی‍ل‌
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌،۱۶۱۶-۱۵۶۴
س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌،۱۳۲۴-
ه‍ای‍ل‍ی‌، آل‍ک‍س‌
ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌، ص‍م‍د، ۱۳۱۸- ۱۳۴۷
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ف‍رام‍رز پ‍ای‍ور
ح‍ک‍م‍ت‌
ک‍ت‍اب‌ زم‍ان‌
چ‍اپ‌ ون‍ش‍ر دان‍ش‌ ن‍و
س‍پ‍ی‍ده‌
اش‍رف‍ی‌
ف‍رزان‍ه‌
ج‍اوی‍دان‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ص‍درا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍وارزم‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
ف‍ره‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آنکه گفت :آری و آنکه گفت :نه ، و سه اثر دیگر
برشت ، برتولت ،۱۸۹۸- ۱۹۵۶ ؛  تهران فرهمند   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PT‬,‭۲۶۰۳‬,‭‌ب۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جهان بینی توحیدی
مطهری ، مرتضی ،۱۳۵۸-۱۲۹۹ ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۳‬,‭‌م۶‌م۷‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هنر تئاتر
نوشین ، عبدالحسین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌ن۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شعر قند و عسل ، یا، حکایت پشه و زنبور عسل و گاو
آذریزدی ، مهدی ، ۱۳۰۱- ؛  تهران اشرفی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۲۹‬,‭ذ۷۴‌ش۷‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هاملت با سالاد فصل " :نمایشنامه "
رادی ، اکبر ؛  تهران کتاب زمان   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۵۸‬,‭ر۲‌ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مرگ در پائیز( سه تک پرده ی پیوسته )
رادی ، اکبر ؛  تهران کتاب زمان   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۵۸‬,‭ر۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تلخون و چند قصه ی دیگر
بهرنگی ، صمد، ۱۳۱۸- ۱۳۴۷ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۷۷‬,‭‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریشه ها
هایلی ، آلکس ؛  تهران کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۷۲‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اتللو،تراژدی در پنج پرده
شکسپیر، ویلیام ،۱۶۱۶-۱۵۶۴ ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۲۳‬,‭‌ش۸‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درباره تئاترretaehT muZ netfirhcS
برشت ،برتولت ؛  تهران شرکت سهامی انتشارات خوارزمی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PT‬,‭۲۶۰۳‬,‭‌ب۴د۴‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
عروس و داماد
مولیر ؛  تهران سپیده   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۱۸۲۷‬,‭‌م۹‌ع۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی موسیقی ( رهنمونی برای خوب گوش کردن )
ام .میلر.هیو. ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶‬,‭‌م۹‌ش۹‬,‭۱۳۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هشت آهنگ برای سنتور
پایور، فرامرز، ۱۳۱۱- ؛  [تهران ] فرامرز پایور   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭M‬,‭۱۴۲‬,‭‌س۹‌پ۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ولپن :کمدی در پنج پرده
جانسون ، بن ،۱۵۷۳ ؟- ۱۶۳۷ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PR‬,‭۸۱۵۲‬,‭و۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دیو !دیو !و با، یکه و تنها
علوی ، بزرگ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ع۸د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هزار و< یک شب = یکشب >
[تهران ] چاپ ونشر دانش نو   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۳‬,‭‍ه۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دوران کودکی
گورکی ، ماکسیم ، ۱۸۶۸- ۱۹۳۶ . مستعار ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌گ۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه تاریخ
سروش ، عبدالکریم ،۱۳۲۴- ؛  تهران حکمت   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭D‬,‭۱۶/۸‬,‭‌س۴‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی دستور زبان ( ترکی )اذربایجانی ( اصوات -کلمات )
گجیل ؛  تهران فرزانه   ، ۱۳۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قیام جنگل
رائین ، اسماعیل ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2