کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۵۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زی‍ی‍ن‍ی‌ - ای‍ران‌
ان‍س‍ان‌
ی‍ع‍ق‍وب‌ ل‍ی‍ث‌ ص‍ف‍اری‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، - ۲۶۵ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ح‍ب‍ش‍ه‌ - اوض‍اع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
داس‍ت‍ان‌
ن‍ق‍وش‌ س‍ن‍ت‍ی‌
ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍خ‍ت‍ص‍ری‌ از ت‍اری‍خ‌ ح‍ب‍ش‍ه‌( ات‍ی‍وپ‍ی‌)
اب‍ن‌خ‍ل‍دون‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۷۳۲- ۸۰۸ ق‌.
ض‍ی‍اءپ‍ور، ج‍ل‍ی‍ل‌،۱۳۰۷-
<ض‍ی‍ا پ‍ور= ض‍ی‍اءپ‍ور>، ج‍ل‍ی‍ل‌،۱۳۰۷-
ج‍ل‍ی‍ل‌ ض‍ی‍اء پ‍ور
ی‍زدان‍ی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ارل‌، آل‍ک‍س‍ی‍س‌،۱۸۷۳- ۱۹۴۴
اف‍لاطون‌،۴۲۷ ؟-۳۴۷؟ق‌.م‌
ب‍رش‍ت‌، ب‍رت‍ول‍د
 
ناشر:
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر، اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌
ت‍وس‌
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ زن‍د
ش‍ه‍ری‍ار
ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
انسان موجود ناشناخته
کارل ، آلکسیس ،۱۸۷۳- ۱۹۴۴ ؛  تهران شهریار   ، [۱۳۵۳]
شماره راهنما: ‭GN‬,‭۲۴‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جمهوری افلاطون
افلاطون ،۴۲۷ ؟-۳۴۷؟ق .م ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۷۱‬,‭‌ف‍لا۶‌ل۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ابن خلدون
ابن خلدون ، عبدالرحمان بن محمد، ۷۳۲- ۸۰۸ ق . ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭D‬,‭۱۶/۷‬,‭‌ف‍لا۲‌م۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مختصری از تاریخ حبشه ( اتیوپی )
مختصری از تاریخ حبشه ( اتیوپی ) ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭DT‬,‭۳۷۳‬,‭ر۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زندگانی یعقوب لیث صفار
یزدانیان ، حسین ؛  تهران توس   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۱۵‬,‭‌ی۴ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نقوش زینتی در ایران زمین :از کهن ترین زمان تا دوره مادها
<ضیا پور= ضیاءپور>، جلیل ،۱۳۰۷- ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۲۰۵‬,‭‌ض۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با رنگ آمیزی در آثار هنری ایرانیان از کهن ترین زمان تا دوره صفویه
ضیاءپور، جلیل ،۱۳۰۷- ؛  تهران وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۰‬,‭‌ض۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زن خوب ایالت سچوان
برشت ، برتولد ؛  شیراز کتابفروشی زند   ، ۱۳۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نقوش زینتی در ایران زمین
جلیل ضیاء پور ؛  تهران فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۲۰۵‬,‭‌ض۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک