کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۳۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍واه‍ر ل‍ع‍ل‌ ن‍ه‍رو -- ن‍ام‍ه‌ ه‍ا و ی‍ادب‍ود ه‍ا
ای‍ران‌ -ت‍م‍دن‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
آرب‍ری‌، آرت‍ور ج‍ان‌،۱۹۰۵-
اگ‍ری‌، لاج‍وس‌
ن‍ه‍رو ، ج‍واه‍ر ل‍ع‍ل‌
 
ناشر:
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ت‍اب‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر : ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فن نمایشنامه نویسی
اگری ، لاجوس ؛  تهران تابان   ، ۱۳۳۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۶۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۹‬,‭۱۳۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
میراث ایران
آربری ، آرتور جان ،۱۹۰۵- ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۳۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نامه های پدری به دخترش
نهرو ، جواهر لعل ؛  تهران انتشارات امیر کبیر : کتابهای پرستو   ، ۱۳۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک