کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ی‍ون‍س‍ک‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌
چ‍اپ‌ م‍ق‍ال‍ه‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌
س‍ی‍ن‍م‍ا - ن‍م‍ای‍ش‌
آم‍وزش‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
داروه‍ا -- س‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر --اع‍لام‍ی‍ه‌ه‍ا، ش‍ع‍اره‍ا و غ‍ی‍ره‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- آس‍ی‍ا
 
پدیدآور:
ج‍ان‍س‍ون‌، گ‍ل‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ی‍ون‍س‍ک‍و
اوژن‌ ی‍ون‍س‍ک‍و
ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و -ای‍ران‌
دات‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌،۱۹۴۷-
ی‍ون‍س‍ک‍و
 
ناشر:
روز
رز
ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
س‍رود
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و در ای‍ران‌
ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و در ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍درس‍ه‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‍
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات علمی و فنی در آسیا و اقیانوسیه :بررسی کلی نیازها و پیشنهادها
یونسکو ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۵‬,‭آ۵‌ی۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عمومی برای پیشگیری از اعتیاد
[تهران ] سازمان بهزیستی کشور، معاونت پیشگیری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭آ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه ی آن
جانسون ، گلن ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰/۴‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
علم در جامعه اطلاعاتی
تهران کمیسیون ملی یونسکو در ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌ع۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مسائل جنسیتی در جامعه اطلاعاتی
تهران کمیسیون ملی یونسکو در ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭‌م۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دگرگونی اجتماعی در جامعه اطلاعاتی
داتن ، ویلیام ،۱۹۴۷- ؛  تهران کمیسیون ملی یونسکو در ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۸۵۱‬,‭د۲د۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برای توسعه روستایی ( راهی برای پاسخگویی به سیاستهای نوین )
تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۱۴۶‬,‭آ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آماده سازی مقالات علمی برای چاپ
سازمان یونسکو ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند< برنامه ریزی = برنامه ریزی >آموزشی
تهران مدرسه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۷۱/۲‬,‭‌گ۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش :برنامه درسی برای مدارس و برنامه تربیت معلم
تهران فراشناختی اندیشه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭‌ف۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تجربه نمایش
اوژن یونسکو ؛  رز   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشنگی و گشنگی
اوژن یونسکو ؛  روز   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درس
اوژن یونسکو ؛  سرود   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ذکر جمیل سعدی
کمیسیون ملی یونسکو -ایران ؛  ارشاد اسلامی   ،
شماره راهنما: ‭DIR‬,‭‌ک۸ ذ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک