کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ی‍وس‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۵۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا وت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ی‍وس‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۵۴-
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان < داده ها= داده ها>
یوسفی ، هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۲۷۰۴۰-۶۶۹۰۶۷۱۱،آدرس ناشر :تهران - م انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه مهدیزاده - پ ۷ پوران پژوهش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۲و۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی ، مجموعه مهندسی کامپیوتر
یوسفی ، هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران : انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه مهدی نژاد - پلاک ۷ واحد۴ .تلفن :۶۶۹۲۷۰۴۰ .فاکس :۶۶۹۰۶۷۱۱ . پوران پژوهش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ی۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان < داده ها= داده ها >و< الگوریتم ها= الگوریتمها :>کتاب ارشد
یوسفی ، هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران : تلفن ناشر :04072966 پوران پژوهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۲و۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<۸= هشت >آزمون ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر :مهندسی فن آوری اطلاعات )TI(
یوسفی ، هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۲۷۰۴۰-۶۶۹۰۶۷۱۱،آدرس ناشر :تهران - م انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه مهدیزاده - پ ۷ پوران پژوهش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۹‍ه۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتم - کتاب ارشد
یوسفی ، هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ی۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
۳۰آزمون ساختمان < داده ها= داده ها >ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر...
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدار منطقی
یوسفی ، هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ی۹‌م۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک