کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ی‍وس‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د -- آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
آزم‍ون‌ ه‍ای‌ دوره‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ی‍وس‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ی‍وس‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۱-
 
ناشر:
ارش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < آزمون های = آزمونهای >۱۰ سال کنکور ارشد روانشناسی رشد
یوسفی ، حسین ، ۱۳۵۱- ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌ی۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < آزمون های = آزمونهای >۱۰ سال کنکور ارشد آمار و روش تحقیق
یوسفی ، حسین ؛  تهران ارشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌ی۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک