کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ی‍س‍طرون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‌ و ن‍ق‍اش‍ی‌ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
 
پدیدآور:
<ب‍ه‌ک‍ی‍ش‌= ب‍ه‌ ک‍ی‍ش‌>، پ‍ری‍چ‍ه‍ر، ۱۳۱۹-
م‍ی‍رک‍م‍ال‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۲۵-
 
ناشر:
ی‍س‍طرون‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روابط انسانی در آموزشگاه
میرکمالی ، محمد،۱۳۲۵- ؛  تهران یسطرون   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭‌م۹ر۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سنجش هوش کودکان با آزمون نقاشی آدمک
<به کیش = به کیش >، پریچهر، ۱۳۱۹- ؛  تهران یسطرون   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۷‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک