کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ی‍س‍اول‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‍ه‍ا
طراح‍ی‌ دس‍ت‌
س‍ارج‍ن‍ت‌، ج‍ان‌ س‍ی‍ن‍گ‍ر، ۱۸۵۶- ۱۹۲۵ ،regniS nhoJ ,tnegraS
ت‍زئ‍ی‍ن‌ و آرای‍ش‌ -- گ‍ی‍اه‍ان‌ -- آس‍ی‍ای‌ ش‍رق‍ی‌
ت‍ش‍ع‍ی‍ر
م‍ح‍م‍دزم‍ان‌، ق‍رن‌۱۲ ق‌
اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ -- اروپ‍ا
ق‍ال‍ی‌ و ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍ی‌ -- ای‍ران‌
ای‍لات‌ و ع‍ش‍ای‍ر -- ای‍ران‌ -- ع‍ک‍س‍ه‍ا
طراح‍ی‌ ب‍ام‍داد -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍رق‍ع‍ات‌
طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
طراح‍ی‌ ص‍ورت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ع‍ک‍س‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- ک‍اش‍ان‌
ع‍ک‍س‍ه‍ا -- ای‍ران‌
م‍ی‍ن‍ی‍ات‍ور ای‍ران‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۰ ق‌
 
پدیدآور:
آش‍ن‍ب‍رن‍ر، اری‍ک‌
س‍ه‍راب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ارج‍ن‍ت‌، ج‍ان‌ س‍ی‍ن‍گ‍ر، ۱۸۵۶- ۱۹۲۵
پ‍اول‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ب‍راون‌، دی‍وی‍د،
م‍ج‍رد ت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر،۱۳۲۸-
وک‍ی‍ل‍ی‌ ،اح‍م‍د
ب‍ه‍ارن‍از، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۳ - ، ع‍ک‍اس‌
ی‍س‍اول‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۳۳ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ک‍ون‍ل‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۸۸۲- ۱۹۶۴
ری‍ن‍ز، ج‍ان‌، ۱۹۲۹-
م‍ح‍م‍ودی‌ ازن‍اوه‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۶-
س‍ون‌، م‍ی‍ن‍گ‌ ج‍و
ه‍وگ‍ارت‌، ب‍رن‌، ۱۹۱۱-
م‍ح‍م‍د زم‍ان‌، ق‍رن‌۱۲ ق‌
س‍ی‍ت‍زم‍ا، روب‍رت‌، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (ی‍س‍اول‍ی‌)
ی‍س‍اول‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ایران زمین
یساولی ، جواد، ۱۳۳۳ - ، گردآورنده ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۸‬,‭‌ی۵‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایران نگاهی کوتاه :آثار و ابنیه مردم و مشاغل
تهران یساولی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۵۴‬,‭‌ف‍لا۹۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرقع گلشن :سه رساله و چهار شرح احوال
تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭آ۲‌م۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از حالت های چهره
رینز، جان ، ۱۹۲۹- ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭ر۹۵ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای تزئینی اروپایی :مشتمل بر واحهایی جهت استفاده در لیتوگرافی ، گرافیک ، نقش پارچه ...
سیتزما، روبرت ، گردآورنده ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۴۴۲‬,‭‌س۹ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش یادگیری پرسپکتیو( ۲)
پاول ، ویلیام ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، [۱۳۷۲؟]
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۵‬,‭‌پ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از چهره
سارجنت ، جان سینگر، ۱۸۵۶- ۱۹۲۵ ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۳۹‬,‭‌س۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چهره سازی با مداد کنته
سهرابی ، حسین ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۵‬,‭‌س۴‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی گلهای شرقی :مشتمل بر طرحهایی جهت استفاده در لیتوگرافی - گرافیک - نقش پارچه ...
سون ، مینگ جو ؛  [تهران ] فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۴۸۲‬,‭‌س۹ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی حرکات دست
هوگارت ، برن ، ۱۹۱۱- ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۴‬,‭‍ه۹ط۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اسلیمی و ختائی ، گلهای شاه عباسی :نگرشی به سوابق تاریخی سه نگاره تزئینی
کونل ، ارنست ، ۱۸۸۲- ۱۹۶۴ ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، [۱۳۶۶]
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۷۵‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قالیها و قالیچه های ایران
آشنبرنر، اریک ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، [۱۳۷۳؟]
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قالیها و قالیچه های شهری و روستایی ایران
آشنبرنر، اریک ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مینیاتورهای مکتب ایران و هند :احوال و آثار محمد زمان
محمد زمان ، قرن ۱۲ ق ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۳۳۷‬,‭‌ف‍لا۹۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تشعیر
مجرد تاکستانی ، اردشیر،۱۳۲۸- ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌م۳آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
عشایر ایران :عکسهایی از ایلات و عشایر ایران
بهارناز، محمدرضا، ۱۳۳۳ - ، عکاس ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۵۴‬,‭‌ب۹‌ع۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کاشان مروارید کویر
محمودی ازناوه ، سعید، ۱۳۴۶- ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۵۴‬,‭‌م۳‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرقع شاهنامه شاه طهماسبی
تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۳۳۷‬,‭‌ف‍لا۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
احمد وکیلی طراح - نقاش
وکیلی ،احمد ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۳۲۳‬,‭و۸‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرسپکتیو در طراحی
براون ، دیوید، ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۵‬,‭‌ب۴‌پ۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9