کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ی‍س‍اول‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‌ آب‍رن‍گ‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
اس‍دال‍ه‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌،۱۳۲۹. -
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ت‍ذه‍ی‍ب‌ --ای‍ران‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ ت‍ک‌ چ‍ه‍ره‌ -- ف‍ن‌
پ‍ارس‍ان‍ژاد، ک‍وروش‌،
ع‍لائ‍م‌ ت‍ج‍اری‌
طراح‍ی‌ ب‍ام‍داد -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ن‍ش‍ان‍ه‌ن‍گ‍اری‌ --طراح‍ی‌
طراح‍ی‌ ص‍ورت‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
زری‍ن‌ک‍ل‍ک‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌،۱۳۱۶-
ادب‍ی‍ات‌ آل‍م‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
خ‍ط ش‍ک‍س‍ت‍ه‌
طراح‍ی‌ -- ف‍ن‌
ت‍خ‍ت‌ ج‍م‍ش‍ی‍د -ع‍ک‍س‍ه‍ا
س‍ای‍ه‌ و روش‍ن‌( ن‍ق‍اش‍ی‌)
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ص‍ی‍ف‍وری‌، ب‍ی‍ژن‌،۱۳۴۷-
م‍اچ‍ی‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۴-
م‍ش‍ک‍ی‌، س‍اع‍د،۱۳۴۲-
گ‍ری‍ف‍ز، داگ‍لاس‌
گ‍روه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ای‍ران‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ک‍ووای‍ام‍ا، ی‍اس‍اب‍ورو،۱۹۳۸-
ه‍وگ‍ارت‌، ب‍رن‌،۱۹۱۱-
ش‍ی‍رچ‍ی‌، اس‍راف‍ی‍ل‌
دادس‍ون‌، ب‍رت‌
ک‍خ‌، ه‍ای‍د م‍اری‌
ری‍ن‍ز، ج‍ان‌، ۱۹۲۹-
درخ‍ش‍ان‌ م‍ق‍دم‌،پ‍ری‍س‍ا
ک‍اچ‌، ت‍ون‍ی‌
ف‍ران‍ک‌، ژن‌، طراح‌
م‍ش‍ک‍ی‌، س‍اع‍د،۱۳۴۲ -گ‍ردآورن‍ده‌
ذوال‍ک‍ف‍ل‍ی‌، ش‍اه‍ی‍ن‌
م‍ش‍ک‍ی‌، س‍اع‍د،۱۳۴۲ -گ‍ردآورن‍ده‌
ف‍ران‍ک‌، ژن‌، طراح‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (ی‍س‍اول‍ی‌)
ی‍س‍اول‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را(ی‍س‍اول‍ی‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از حالت های چهره
رینز، جان ، ۱۹۲۹- ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭ر۹۵ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرسپولیس < : تخت جمشید= تخت جمشید( >به زبان آلمانی )
کخ ، هاید ماری ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ک۳‌پ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرحهای تزئینی ایرانی :مشتمل بر طرحهایی جهت استفاده در لیتوگرافی ، گرافیک ، نقش پارچه ...
تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۴۷۴‬,‭ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات آلمان
درخشان مقدم ،پریسا ؛  تهران فرهنگسرا(یساولی )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PT‬,‭۵۰۶۰‬,‭د۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای طراحی
دادسون ، برت ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، [۱۳۷۳]
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭د۲‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از منظره بامداد
فرانک ، ژن ، طراح ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۵‬,‭‌ف۴ط۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از چهره با مداد، زغال ، کنته ، گچ
گریفز، داگلاس ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭‌گ۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی از چهره با آبرنگ
ذوالکفلی ، شاهین ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۲۲۰۰‬,‭ذ۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آموزشی فنون مدیریت کیفیت در یک هفته
گروه کارشناسان ایران ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب نشانه ها
صیفوری ، بیژن ،۱۳۴۷- ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۲‬,‭‌ن۵‌ص۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش طرح و تذهیب
ماچیانی ، حسینعلی ،۱۳۴۴- ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌م۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از حیوانات بامداد
فرانک ، ژن ، طراح ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۸۰‬,‭‌ف۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاثیرات نور و سایه در طراحی
هوگارت ، برن ،۱۹۱۱- ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۵‬,‭‍ه۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از بناها با مداد
فرانک ، ژن ، طراح ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۵‬,‭‌ف۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی با آبرنگ در ۱۰ درس
کاچ ، تونی ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۲۱۱۰‬,‭‌ک۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
علائم تجاری و نشانه ها
کووایاما، یاسابورو،۱۹۳۸- ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۲۵‬,‭‌ک۹‌ع۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاب شکسته :آموزش کلیدی خط شکسته
شیرچی ، اسرافیل ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭‌ش۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نورالدین زرین کلک
مشکی ، ساعد،۱۳۴۲ -گردآورنده ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۲‬,‭ز۴‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کورش پارسانژاد
مشکی ، ساعد،۱۳۴۲- ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۲‬,‭‌پ۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مصطفی اسدالهی
مشکی ، ساعد،۱۳۴۲ -گردآورنده ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۲‬,‭‌ف‍لا۵‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8