کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ی‍ح‍ی‍ی‌ ذک‍اء
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ک‍اس‍ی‌ س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د
ن‍ق‍اش‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ - م‍ی‍ن‍ی‍ات‍ور
ع‍ک‍اس‍ی‌- ع‍ک‍اس‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌ - ای‍ران‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ی‍ح‍ی‍ی‌ ذک‍اء . اس‍ت‍وارت‌ ک‍ری‌ ول‍ش‌
ی‍ح‍ی‍ی‌ ذک‍اء - م‍م‍ح‍د ح‍س‍ن‌ س‍م‍س‍ار
ی‍ح‍ی‍ی‌ ذک‍اء
 
ناشر:
م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ی‍س‍اول‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍روش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مینیاتورهای مکتب ایران و هند
یحیی ذکاء . استوارت کری ولش ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۳۳۷‬,‭‌ف‍لا۹۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تهران در تصویر
یحیی ذکاء - ممحد حسن سمسار ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۰۷۹‬,‭ذ۸‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تهران در تصویر
یحیی ذکاء - ممحد حسن سمسار ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۰۷۹‬,‭ذ۸‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران
یحیی ذکاء ؛  تهران علمی فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۳۶۱۰۷‬,‭ذ۲‌ت۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زندگی و آثار استاد صنیع الملک ۸۳-۱۲۲۹ ه .ق
یحیی ذکاء ؛  تهران میراث فرهنگی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹‬,‭‌ص۹۵ذ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک