کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍وی‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍ع‍اد
ع‍س‍ک‍ه‍ا -- ای‍ران‌
ن‍ق‍اش‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ - م‍ع‍م‍اری‌ -آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌
اس‍پ‍ان‍ی‍ا -- ت‍اری‍خ‌ -- ج‍ن‍گ‍ه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌، ۱۹۳۶ - ۱۹۳۹ -- ش‍ع‍ر
ع‍ک‍اس‍ی‌
ع‍ک‍س‌ ه‍ا
ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ و م‍ع‍اب‍ر ت‍ه‍ران‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ و طراح‍ی‌
ک‍ن‍ک‍ور ه‍ن‍ر
 
پدیدآور:
س‍ع‍ی‍د م‍ح‍م‍ودی‌ ازن‍اوه‌
ه‍م‍ای‍ون‌ ام‍ی‍ری‍گ‍ان‍ه‌
ن‍رودا، پ‍اب‍ل‍و، ۱۹۰۴- ۱۹۷۳
ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ص‍ادق‍ی‌
ح‍م‍ی‍د ام‍ان‍ی‌ -ح‍س‍ن‌ م‍ح‍م‍ودی‌ -ام‍ی‍ر اس‍لام‍ی‌
ن‍ج‍ف‍ی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۲۵۶- ۱۳۶۳ ق‌
ب‍خ‍ت‍ی‍ار، اف‍ش‍ی‍ن‌، ۱۳۲۹ - ، ع‍ک‍اس‌
ام‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۲-
ه‍م‍ای‍ون‌ ام‍ی‍ر ی‍گ‍ان‍ه‌
 
ناشر:
ه‍ن‍ر س‍رای‌ گ‍وی‍ا
خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر گ‍وی‍ا
گ‍وی‍ا
ه‍ن‍رس‍رای‌ گ‍وی‍ا
ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ گ‍وی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اسپانیا در قلب ما
نرودا، پابلو، ۱۹۰۴- ۱۹۷۳ ؛  [تهران ] گویا   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭‌ن۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیاحت غرب ، یا، سرنوشت ارواح بعد از مرگ
نجفی قوچانی ، محمدحسن ، ۱۲۵۶- ۱۳۶۳ ق ؛  گویا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۲/۲۲‬,‭‌ن۳‌س۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کنکور هنر
حمید امانی -حسن محمودی -امیر اسلامی ؛  گویا   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۲۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ایران سرزمین مهر
علی اکبر صادقی ؛  گویا   ،
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۲‬,‭‌ص۶‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خاطره ها
علی اکبر صادقی ؛  گویا   ،
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۰۱‬,‭‌ص۶‌خ۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سمنان نگین راه ابریشم
همایون امیریگانه ؛  تهران هنرسرای گویا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۰۲۹‬,‭‌م۸۴ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تخت جمشید یادگار هخامشیان
همایون امیر یگانه ؛  تهران گویا   ،
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۵۴‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اطلس جامع ( ایران - تهران 7831(
فناوری اطلاعات گویا   ،
شماره راهنما: ‭G‬,‭۲۲۵۵‬,‭‌ل۲ ‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کردستان
سعید محمودی ازناوه ؛  تهران هنر سرای گویا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۵۴‬,‭‌م۳‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تست و آموزش درس های اختصاصی کنکور هنر
امانی ، حمید، ۱۳۴۲- ؛  تهران گویا   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ایران ، انسان - طبیعت - زندگی
بختیار، افشین ، ۱۳۲۹ - ، عکاس ؛  تهران خانه فرهنگ و هنر گویا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۵۴‬,‭‌ب۳‌ف‍لا۸۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک