کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍وگ‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ار آف‍ری‍ن‍ی‌
وب‌س‍ن‍ج‍ی‌
گ‍وگ‍ل‌
ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌
اپ‍ل‍ی‍ک‍ی‍ش‍ن‌
وب‌--اب‍زاره‍ای‌ ج‍س‍ت‍ج‍و
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍وارت‌، دی‍وی‍د
م‍روج‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۳۵۹-
ک‍اظم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۵۵-
ج‍م‍ال‍ی‌، ف‍رن‍وش‌
آق‍ازم‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د،۱۳۵۸-
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌
ف‍رزان‍ه‌، ف‍اطم‍ه‌
ک‍ال‍ش‍ای‍ن‌، ت‍ارا
 
ناشر:
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌، چ‍اپ‍ار
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ : زان‍ی‍س‌
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
ن‍وس‍ع‍ه‌ آم‍وزش‌:س‍ج‍اد
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ،واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍اق‍وس‌
ن‍ص‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هکهای گوگل
کالشاین ، تارا ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۰۱۵/۸۸۵‬,‭‌گ۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلید جستجو در اینترنت
مروج ، محمدتقی ،۱۳۵۹- ؛  تهران نوسعه آموزش :سجاد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌م۴‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک ها و ابزارهای جستجو در اینترنت
فرزانه ، فاطمه ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف۴‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اینترنت ۲۰۰۴
مولاناپور، رامین ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌م۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد گوگل و کتابخانه دیجیتال در مهندسی صنایع
کاظمی ، ابوالفضل ، ۱۳۵۵- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ،واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵‬,‭‌ک۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر< کارآفرینی = کارافرینی >دیجیتالی
آقازمانی ، علی محمد،۱۳۵۸- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭آ۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نرم افزارهای کاربردی ( اپلیکیشن < )دانشگاه های = دانشگاههای >ایران در سال 5931 از منظر تجربه و رابط کاربری ( با تاکید بر گوگل متریال دیزاین )
جمالی ، فرنوش ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۶،ZT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سنجه های وبی :برای متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی
استوارت ، دیوید ؛  تهران : تلفن ناشر :۶۶۴۹۴۹۸۰-داخلی ۴۳۵ ،آدرس ناشر :خ انقلاب - شماره 0901 صندوق پستی 1731-58131 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ، چاپار   ، ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک