کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍وه‍رب‍ار، ع‍ص‍ر ف‍رزان‍گ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍دی‌، ف‍رل‌
 
ناشر:
گ‍وه‍رب‍ار، ع‍ص‍ر ف‍رزان‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اداره امور عمومی تطبیقی :مدیریت تطبیقی ( مبانی ، مفاهیم و نظریه ها برای رشته های مدیریت دولتی و علوم سیاسی )
هدی ، فرل ؛  تهران گوهربار، عصر فرزانگان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۵۵‬,‭‍ه۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک