کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ن‍ج‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
رن‍گ‌ درم‍ان‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ن‍ج‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۸-
ح‍ق‌، آم‍ب‍ر
ف‍رس‍ت‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ب‍ی‌.، ۱۹۵۶ - م‌
دی‌، ج‍ان‍ات‍ان‌، ۱۹۶۲ - م‌
گ‍ری‍ن‍ون‌،ژی‍ل‌
 
ناشر:
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی (به زبان ساده )
گرینون ،ژیل ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌گ۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<علم النفس = علم النفس >از دیدگاه دانشمندان اسلامی
حق ، آمبر ؛  تهران : تلفن ناشر :34915966 ،آدرس ناشر :خیابان انقلاب اسلامی ، روبروی دانشگاه تهران ، پاساژ فروزنده ، واحد 412 ساوالان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۱۸‬,‭‌ح۶‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی بر اساس < = 5-MSDدی اس ام ۵( فایو>)
گنجی ، مهدی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۵۱۹۴۳،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - مقابل دانشگاه تهران - پاساژ فروزنده - واحد۲۱۴ ساوالان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌گ۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک تشخیص افتراقی اختلالات روانی < = 5-MSDدی اس ام ۵>
فرست ، مایکل بی .، ۱۹۵۶ - م ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۵۱۹۴۳،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - مقابل دانشگاه تهران - پاساژ فروزنده - واحد۲۱۴ ساوالان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ف۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >رنگ ( رنگ درمانی )
دی ، جاناتان ، ۱۹۶۲ - م ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۸‬,‭د۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک