کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۲۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اخ‍ت‍لاف‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ک‍ار - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
دوران‌ پ‍ی‍ری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
رن‍گ‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍رس‌، پ‍ل‌
م‍ی‍ش‍ارا، ب‍رای‍ان‌
ه‍ب‌، دون‍ال‍د ال‍دی‍ن‍گ‌، ۱۹۰۴- ۱۹۸۵
ف‍رس‍ت‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ب‍ی‌.، ۱۹۵۶ - م‌
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۲۱-
ن‍وازه‌، ژرژ
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌،۱۳۲۱-
ون‍در زن‍دن‌، ج‍ی‍م‍ز وی‍ل‍ف‍ری‍د
گ‍ری‍ن‍ون‌،ژی‍ل‌
گ‍ن‍ج‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۸-
ح‍ق‌، آم‍ب‍ر
دی‌، ج‍ان‍ات‍ان‌، ۱۹۶۲ - م‌
ک‍ن‍ت‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌، ۱۹۷۳ - م‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
روان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
رش‍د
ارس‍ب‍اران‌
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمونهای روانی ( :مبانی نظری و عملی )
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  مشهد دانشگاه امام رضا (ع )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌گ۹آ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه روان شناسی
هب ، دونالد الدینگ ، ۱۹۰۴- ۱۹۸۵ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۳۱‬,‭‍ه۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی < روان شناسی = روان شناسی >تجربی
فرس ، پل ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >کار
گنجی ، حمزه ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌گ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی (به زبان ساده )
گرینون ،ژیل ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌گ۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<آزمونهای = ازمون های >روانی ( :مبانی نظری و عملی )
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌گ۹آ۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روان سنجی ( مبانی نظری آزمونهای روانی )
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌گ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<علم النفس = علم النفس >از دیدگاه دانشمندان اسلامی
حق ، آمبر ؛  تهران : تلفن ناشر :34915966 ،آدرس ناشر :خیابان انقلاب اسلامی ، روبروی دانشگاه تهران ، پاساژ فروزنده ، واحد 412 ساوالان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۱۸‬,‭‌ح۶‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >رشد ( ۱ و۲)
وندر زندن ، جیمز ویلفرید ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭و۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فنون پیشرفته مشاوره و< روان درمانی = رواندرمانی >
کنت ، کریستین ، ۱۹۷۳ - م ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۵۱۹۴۳،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - مقابل دانشگاه تهران - پاساژ فروزنده - واحد۲۱۴ ساوالان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ک۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی < روان شناسی = روانشناسی >عمومی
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌گ۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی بر اساس < = 5-MSDدی اس ام ۵( فایو>)
گنجی ، مهدی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۵۱۹۴۳،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - مقابل دانشگاه تهران - پاساژ فروزنده - واحد۲۱۴ ساوالان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌گ۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک تشخیص افتراقی اختلالات روانی < = 5-MSDدی اس ام ۵>
فرست ، مایکل بی .، ۱۹۵۶ - م ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۵۱۹۴۳،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - مقابل دانشگاه تهران - پاساژ فروزنده - واحد۲۱۴ ساوالان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ف۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >عمومی
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌گ۹ر۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی ارزشیابی تحصیلی
نوازه ، ژرژ ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۱۱۷‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌گ۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >تفاوتهای فردی
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۷‬,‭‌گ۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >بزرگسالان
میشارا، برایان ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >رنگ ( رنگ درمانی )
دی ، جاناتان ، ۱۹۶۲ - م ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۸‬,‭د۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک