کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍ل‍پ‍ون‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌.اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر --واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا --ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌،۱۳۱۹-
ش‍رک‍ت‌ م‍اک‍روس‍اف‍ت‌
دلال‌ و پ‍س‍ران‌،< م‍ه‍دی‌= س‍ه‍ی‍ل‌>، ۱۳۵۶-
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۹-
 
ناشر:
گ‍ل‍پ‍ون‍ه‌، ک‍اوش‌
گ‍ل‍پ‍ون‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی کامپیوتر، اینترنت ، شبکه سازی و< = TI آی تی (>فن آوری اطلاعات )
صادقی ، ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران گلپونه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌ص۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با کامپیوتر، ویندوز، اینترنت و برنامه سازی
صادقی ، ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران گلپونه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ص۲آ۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
+=[krowten tfosorcim مایکروسافت نت ورک پلاس ]
شرکت ماکروسافت ؛  تهران گلپونه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۰۵۱/۵‬,‭‌ن۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مسائل < سازه های = سازه های >فولادی
دلال و پسران ،< مهدی = سهیل >، ۱۳۵۶- ؛  تهران گلپونه ، کاوش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش آسان و سریع < = 5.11 SSPSاس .پی .ا س .اس :>محاسبه و ترسیم اطلاعات شما بصور نمودار
تهران گلپونه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع < = 0.21 SSPSاس پی اس اس >
تهران گلپونه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول < شبکه های = شبکه های >کامپیوتری
صادقی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  تهران گلپونه ، کاوش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ص۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک