کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍ل‍پ‍ون‍ه‌، ک‍اوش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
 
پدیدآور:
دلال‌ و پ‍س‍ران‌،< م‍ه‍دی‌= س‍ه‍ی‍ل‌>، ۱۳۵۶-
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۹-
 
ناشر:
گ‍ل‍پ‍ون‍ه‌، ک‍اوش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مسائل < سازه های = سازه های >فولادی
دلال و پسران ،< مهدی = سهیل >، ۱۳۵۶- ؛  تهران گلپونه ، کاوش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭ط۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول < شبکه های = شبکه های >کامپیوتری
صادقی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  تهران گلپونه ، کاوش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ص۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک