کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا --ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا--ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا - ک‍ل‍ی‍ات‌ - م‍ب‍ان‍ی‍و م‍ک‍ات‍ب‌ و...
 
پدیدآور:
گ‍ل‍دوزی‍ان‌ ،ای‍رج‌،۱۳۱۶-
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۶-
ای‍رج‌ گ‍ل‍دوزی‍ان‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌ ۱۳۱۶-
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌،۱۳۱۶-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌: ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دف‍ت‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ی‍زان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د): دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: م‍ی‍زان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
م‍ج‍د
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های حقوق جزای عمومی ( ۱-۲-۳)
گلدوزیان ، ایرج ، ۱۳۱۶- ؛  [تهران ] نشر میزان : نشر دادگستر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ب۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران
گلدوزیان ، ایرج ۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد): دانشگاه تهران ،موسسه چاپ وانتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران
گلدوزیان ،ایرج ،۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین جزائی شامل :قانون مجازات اسلامی ، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات )قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوانعالی کشور قانون تعیین موارد تجزیه نظر احکام دادگاههای و نحوه رسیدگی آنها
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دفتر حقوقی میزان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی :جرائم علیه تمامیت جسمانی ، اموال و مالکیت ، امنیت و آسایش عمومی
گلدوزیان ، ایرج ،۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه انتشاراتی جهاددانشگاهی : میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گفتارهایی در حقوق کیفری
گلدوزیان ، ایرج ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KHM‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌گ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ادله اثبات دعوا( دعاوی کیفری و حقوقی )، علمی و کاربردی
گلدوزیان ، ایرج ،۱۳۱۶- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۰‬,‭‌گ۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران شامل :مقدمه علم حقوق جزا...
گلدوزیان ، ایرج ۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه چاپ وانتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
محشای قانون مجازات اسلامی
گلدوزیان ، ایرج ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۷-۹۰
شماره راهنما: ‭KHM‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭‌گ۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران ( جلد )۱
ایرج گلدوزیان ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک