کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍ف‍ت‍ار --ن‍ارس‍ائ‍ی‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ ف‍ل‍ج‌ م‍غ‍زی‌ -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
گ‍ف‍ت‍ار --ن‍ارس‍ائ‍ی‍ه‍ا
 
پدیدآور:
دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌،۱۳۱۲-
ورک‍ی‍ن‍گ‍ر، م‍ری‍ل‍ی‍ن‌ ش‍ی‍ف‌
 
ناشر:
س‍م‍ت‌
دان‍ژه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اختلالهای زبان :روشهای تشخیص و بازپروری ( روانشناسی مرضی تحولی ۳)
دادستان ، پریرخ ،۱۳۱۲- ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭د۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فلج مغزی :منبعی راهنما برای آسیب شناسان گفتار و زبان
ورکینگر، مریلین شیف ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۸۸‬,‭و۴‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک