کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍ش‍ای‍ش‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۴۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ -- ت‍اری‍خ‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ --ت‍اری‍خ‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ -- ک‍م‍پ‍وزی‍س‍ی‍ون‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ت‍اری‍خ‌
رن‍گ‌ --طراح‍ی‌
ن‍ش‍ر روم‍ی‍زی‌
ه‍ن‍ر --آل‍م‍ان‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ه‍ن‍ر--ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر--واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍وک‍ر، ک‍ری‍س‍ت‍ف‌
پ‍ور، ه‍ن‍ری‌< ران‍ک‍ی‍ن‌= ران‍ک‍ی‍ن‍پ‍ور>،۱۹۴۰-۱۸۵۹
ال‍ی‍ن‍گ‍ر، ری‍چ‍ارد
گ‍ش‍ای‍ش‌، ف‍ره‍اد،۱۳۴۳ -گ‍ردآورن‍ده‌
گ‍ش‍ای‍ش‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۴۳-
ل‍ی‍وی‍ن‍گ‌ اس‍ت‍ون‌، آل‍ن‌
ه‍ول‍ی‍س‌، ری‍چ‍ارد
گ‍ش‍ای‍ش‌، ف‍ره‍اد،۱۳۴۳-
ل‍وس‍ی‌-اس‍م‍ی‍ت‌، ادوارد،۱۹۳۳-
ت‍ور، م‍ارس‍ل‌ لاپ‍و
ای‍ت‍ن‌، ی‍وه‍ان‍س‌،۱۹۶۷-۱۸۸۸
 
ناشر:
م‍ارل‍ی‍ک‌
ع‍ف‍اف‌
ل‍وت‍س‌
ع‍ف‍اف‌: م‍ارل‍ی‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی از تاریخ تا تکنیک
گشایش ، فرهاد، ۱۳۴۳- ؛  تهران عفاف : مارلیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۵‬,‭‌گ۵‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ طراحی گرافیک
لیوینگ استون ، آلن ؛  تهران لوتس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۷‬,‭‌ل۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مختصر معماری :نگاهی نو به سرگذشت معماری
هوکر، کریستف ؛  تهران لوتس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۰‬,‭‍ه۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترکیب بندی در نقاشی
پور، هنری < رانکین = رانکینپور>،۱۹۴۰-۱۸۵۹ ؛  تهران لوتس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۴۳۰‬,‭‌پ۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خلاقیت نمایشی تئاتر - سینما
گشایش ، فرهاد، ۱۳۴۳- ؛  [تهران ] عفاف   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۱۰۹‬,‭‌ف۲‌گ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<صفحه آرایی = صفحه آرایی >
تور، مارسل لاپو ؛  تهران لوتس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۵۳/۵۳‬,‭‌ت۹‌ص۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنر ایران و جهان
گشایش ، فرهاد،۱۳۴۳- ؛  تهران عفاف   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌گ۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طرح و فرم :دوره مبانی هنرهای تجسمی در باهاوس
ایتن ، یوهانس ،۱۹۶۷-۱۸۸۸ ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭‌ف‍لا۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات هنری
لوسی -اسمیت ، ادوارد،۱۹۳۳- ؛  تهران عفاف   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭N‬,‭۳۳‬,‭‌ل۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ساختار رنگ و طراحی
الینگر، ریچارد ؛  تهران عفاف   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۸‬,‭‌ف‍لا۷‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مختصر طراحی گرافیک
هولیس ، ریچارد ؛  تهران لوتس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۸‬,‭‍ه۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات تخصصی ۱۷[ هفده ]سال کنکور هنر( همراه با پاسخ تشریحی )
گشایش ، فرهاد،۱۳۴۳ -گردآورنده ؛  [تهران ] عفاف   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭‌گ۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک