کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ ، ف‍رن‍از
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود،۱۳۲۲-
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ ، ف‍رن‍از
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از: گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۱)
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  [تهران ] نشر فرناز: گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات < پیش دانشگاهی = پیشدانشگاهی :>مدیریت ، حسابداری و اقتصاد
نیکوکار، مسعود،۱۳۲۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه ، فرناز   ، ۱۳۷۸-۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ن۹۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک