کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ --ری‍اض‍ی‍ات‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌ (ع‍ال‍ی‌)
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ه‍ا
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا--س‍اخ‍ت‍ار--م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- آزم‍ون‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- س‍اخ‍ت‍ار --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر --)راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ب‍روم‍ن‍دن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۶-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود،۱۳۳۲-
ش‍ادک‍ام‌ان‍ور، ح‍س‍ن‌،۱۳۵۴-
ج‍لال‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۵۳-
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۹-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود،۱۳۲۲-
ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۳۸-
ب‍روم‍ن‍دن‍ی‍ا،ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۶-
ص‍ف‍ای‍ی‌، ف‍رش‍اد،۱۳۵۱-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،۱۳۴۹-
پ‍رس‍م‍ن‌،راج‍ر،۱۹۴۷- م‌.
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌ ، ف‍رن‍از
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از: گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۱)
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  [تهران ] نشر فرناز: گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات ارشد کامپیوتر دولتی تمامی گرایش ها۱۳۹۱ : مهندسی ( نرم افزار ، معماری ، هوش )علوم کامپیوتر TI - حل تشریحی دفترچه های کارشناسی ارشد کامپیوتر دولتی
تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۲‌م۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هزار مساله در معماری کامپیوتر
فتحی ، محمود،۱۳۳۸- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۴‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات < پیش دانشگاهی = پیشدانشگاهی :>مدیریت ، حسابداری و اقتصاد
نیکوکار، مسعود،۱۳۲۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه ، فرناز   ، ۱۳۷۸-۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭‌ن۹۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار:رهیافتی برای یک اهل فن
پرسمن ،راجر،۱۹۴۷- م . ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌پ۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور انتقال داده ها
صفایی ، فرشاد،۱۳۵۱- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌ص۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتمها ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ...
صادقی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ص۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور پایگاه داده ها :شامل تشریح کامل درس پایگاه داده ها...
مقسمی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات ( ساختار فایلها:)شامل شرح کامل درس به همراه ذکر نکات کنکوری ...
مقسمی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور مدار منطقی ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر...
مقسمی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۷د۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور مدارهای منطقی :شامل تستهای کنکور کارشناسی ارشد سالهای ۷۱ تا ۸۳ سراسری و...
برومندنیا، علی ،۱۳۴۶- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور سیستم عامل ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد کامپیوتر کلیه گرایشهای ...
مقسمی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌م۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور ساختمان < داده ها= داده ها >ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ...خلاصه سه کتاب هورویتز، لیپشوتز و تننباوم
مقسمی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۷د۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور معماری کامپیوتر ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر...
برومندنیا،علی ،۱۳۴۶- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۷د۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور برنامه نویسی کامپیوتر ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد صنایع (سیستمهای اقتصادی و اجتماعی )و سایر رشته های ...
مقسمی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌م۷د۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ن۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۲)
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ن۹ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور مدارهای الکتریکی ویژه کاردانی به کارشناسی
شادکام انور، حسن ،۱۳۵۴- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ش۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک ۱ و ۲( ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی ناپیوسته )
شادکام انور، حسن ،۱۳۵۴- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۰‬,‭‌ش۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور حسابداری مالی ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد
جلالی ، محمدعلی ،۱۳۵۳- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ج۸د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3