کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ع‍داد خ‍لاق‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍ار
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ک‍ارآم‍د
گ‍روه‌ه‍ای‌ ک‍ار
س‍ازم‍ان‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍ار --م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا
ح‍زب‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌۱۴
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
<ش‍ف‍ری‍ت‍ز= ش‍ف‍ری‍ف‍ت‍ز>، ج‍ی‌.۱۹۴۴ - وی‍راس‍ت‍ار
<س‍ن‍ک‍ه‌= س‍ن‍گ‍ه‌>، پ‍ی‍ت‍رm retep ,egnes.
غ‍لام‍رض‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۶۳-
گ‍روه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ای‍ران‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
م‍ه‍رب‍ان‌، رض‍ا،۱۳۲۷-
وس‍ت‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ای‌.،۱۹۵۱ - م‌
ل‍ن‍چ‍ی‍ون‍ی‌، پ‍ات‍ری‍ک‌
وی‍س‍وک‍ی‌، راب‍رت‌ ک‍ی‌.
ه‍ل‍ر، راب‍رت‌،۱۹۳۲-م‌
ن‍وذری‌،< ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌= ع‍زت‌ال‍ه‌>، ۱۳۲۳-
ب‍ول‍دن‌، ج‍ورج‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ی‍س‍اول‍ی‌
ارگ‌
ف‍را
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ف‍رزان‍ه‌: ت‍رم‍ه‌
ن‍ش‍ر س‍ارگ‍ل‌
س‍ارگ‍ل‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<تئوری های = تئوری های >سازمان : اسطوره ها
<شفریتز= شفریفتز>، جی .۱۹۴۴ - ویراستار ؛  تهران فرزانه : ترمه   ، ۱۳۷۸-۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ش۷‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پنجمین فرمان خلق سازمان فراگیر
<سنکه = سنگه >، پیترm retep ,egnes. ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹‬,‭‌س۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بهینه سازی مستمر :استراتژی های حل مسایل و بهبود محصولات و خدمات با استفاده از کار گروهی
مهربان ، رضا،۱۳۲۷- ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۹‬,‭‌م۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آموزشی فنون مدیریت کیفیت در یک هفته
گروه کارشناسان ایران ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تفکر خلاق
بولدن ، جورج ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ب۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت گروهها
هلر، رابرت ،۱۹۳۲-م ؛  تهران نشر سارگل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۶‬,‭‍ه۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشکیل تیمهای موفق پروژه
ویسوکی ، رابرت کی . ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۶‬,‭و۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پنج دشمن کار تیمی
لنچیونی ، پاتریک ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۶‬,‭‌ل۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < گروه های = گروههای >کوچک
غلامرضایی ، علی ،۱۳۶۳- ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌غ۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه کتاب پنجمین فرمان خلق سازمان فراگیر
<سنکه = سنگه >، پیترm retep ,egnes. ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ احزاب سیاسی در ایران
نوذری ،< عزت الله = عزت اله >، ۱۳۲۳- ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۴‬,‭‌ن۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<مهارت های = مهارتهای >رهبری پروژه :از تئوری تا عمل
تهران : تلفن ناشر :۶۶۹۷۳۱۷۵-- -6 ۶۶۴۸۳۱۴۵،آدرس ناشر :تهران : خ . انقلاب ، خیابان 21 فروردین ، خ . لبافی نژاد، پ . 791 ارگ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌پ۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کار تیمی اثربخش :آموخته هایی کاربردی از پژوهش های سازمانی
وست ، مایکل ای .،۱۹۵۱ - م ؛  تهران دانشگاه امام صادق علیه السلام   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۶‬,‭و۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک