کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍روه‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
ف‍ی‍س‌ ب‍وک‌( م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌)
گ‍روه‍ه‍ای‌ س‍ن‍ی‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ارزش‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ -، روح‌ ال‍ل‍ه‌ - ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ - ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸
<ک‍وه‍ن‌= ک‍وئ‍ن‌>، ب‍روس‌،۱۹۳۸-
ال‍م‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۵-
ف‍لاح‍ی‌، ک‍ی‍وم‍رث‌، ۱۳۳۹-
اع‍ظم‌ آزاده‌ ، م‍ن‍ص‍وره‌
ص‍ب‍وری‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ف‍ورس‍ای‍ت‌، دان‍ل‍س‍ون‌ آر،۱۹۵۳-
<ن‍ی‍ک‌ گ‍ه‍ر= ن‍ی‍ک‌گ‍ه‍ر>، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۶-
ح‍م‍زه‌ س‍رک‍ان‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۶۲-
ق‍ن‍ادان‌، م‍ن‍ص‍ور،- ۱۳۱۶
ن‍ی‍ازی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۴-
وث‍وق‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور،۱۳۲۰-
<ف‍ور س‍ای‍ت‌= ف‍ورس‍ای‍ت‌>،< دان‍ل‍س‍ون‌= دان‍ل‍س‍ن‌>،۱۹۵۳-
ق‍ن‍ادان‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۱۶-
گ‍ل‍ش‍ن‌ ف‍وم‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درس‍ول‌
ه‍وف‍ر، اری‍ک‌
 
ناشر:
س‍اک‍و
اخ‍ت‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)
ث‍ام‍ن‌ال‍ح‍ج‍ج‌، : ع‍ل‍م‌ و دان‍ش‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ی‍ان‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍ف‍ت‍ه‌
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌...(س‍م‍ت‌)
آوای‌ ن‍ور
رای‍زن‌
س‍خ‍ن‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پویایی گروه ( شناخت و سنجش )
<فور سایت = فورسایت >،< دانلسون = دانلسن >،۱۹۵۳- ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‌ف۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی < جامعه شناسی = جامعه شناسی >
<کوهن = کوئن >، بروس ،۱۹۳۸- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین ...(سمت )   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌ک۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی < جامعه شناسی = جامعه شناسی >
<نیک گهر= نیک گهر>، عبدالحسین ،۱۳۱۶- ؛  تهران رایزن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ن۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جامعه شناسی
وثوقی ، منصور،۱۳۲۰- ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ف۲و۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پویایی گروه
فورسایت ، دانلسون آر،۱۹۵۳- ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‌ف۹‌پ۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر دیدگاه روانی - اجتماعی :پویایی گروه و سنجش آن
گلشن فومنی ، محمدرسول ؛  تهران نشر شیفته   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‌گ۸د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی سیاسی
صبوری کاشانی ، منوچهر ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۶‬,‭‌ص۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نقش گروهبندی های سنی در جهت گیری ارزشی ، نگرشی و رفتاری
اعظم آزاده ، منصوره ؛  تهران پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۲۱‬,‭‌ف‍لا۶‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی ( س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌گ۴‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رفتارشناسی ایرانیان :درآمدی بر شناخت روحیات ، فرهنگ و رفتار مردمان ایران
فلاحی ، کیومرث ، ۱۳۳۹- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ف۸ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرید راستین :تاملاتی درباره سرشت جنبش های توده وار
هوفر، اریک ؛  تهران اختران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۹‬,‭‍ه۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی >
نیازی ، محسن ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ثامن الحجج ، : علم و دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ن۸‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی ( >مفاهیم کلیدی )
قنادان ، منصور، ۱۳۱۶- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌ق۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربران < شبکه های = شبکه های >اجتماعی
حمزه سرکانی ، مرتضی ، ۱۳۶۲- ؛  تهران انتشارات دانشگاهی کیان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸‬,‭‌ش۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر :شناخت پویایی گروه
قنادان ، منصور،- ۱۳۱۶ ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‌ق۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان
الماسی ، علی ، ۱۳۵۵- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۵۷۲۶۹۲،آدرس ناشر :تهران : میدان هروی مکران شمالی - پ . 3 واحد 02 ساکو   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ف‍لا۷ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک