کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍روه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر پ‍ارس‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
گ‍روه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر پ‍ارس‍ه‌
 
ناشر:
ح‍رک‍ت‌ ن‍و
آت‍ری‍ن‌ پ‍ارس‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده :مجموعه مهندسی کامپیوتر
گروه کامپیوتر پارسه ؛  تهران حرکت نو   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی مجموعه مهندسی کامپیوتر
گروه کامپیوتر پارسه ؛  تهران آترین پارسه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۳‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک