کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍ردش‍گ‍ری‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍لات‌ و ع‍ش‍ای‍ر -- ای‍ران‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ --ای‍ران‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ری‌ و گ‍ردش‍گ‍ر
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار گ‍ردش‍گ‍ری‌ و راه‍ه‍ا( م‍س‍ی‍ره‍ا)
گ‍ردش‍گ‍ری‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ل‍طف‍ی‌، ح‍ی‍در، ۱۳۴۸-
ای‍م‍ان‍ی‌ خ‍وش‍خ‍و، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۹-
ت‍ل‍ف‍ر، دی‍وی‍د ج‍ی‌
م‍ن‍ت‍ظری‌، م‍رج‍ان‌
<اب‍راه‍ی‍م‌ زاده‌= اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌>، ع‍ی‍س‍ی‌، ۱۳۴۴-
ح‍ات‍م‍ی‌ ن‍ژاد، س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍واب‍خ‍ش‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۴۵-
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، زاه‍د، ۱۳۵۸-
ده‍دار، ف‍اطم‍ه‌
<ت‍اج‌زاده‌= ت‍اج‌ زاده‌ >ن‍م‍ی‍ن‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۶۴-
گ‍ی‍لان‍ی‌، ن‍ی‍ل‍وف‍ر
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
س‍م‍ت‌
ع‍ل‍وم‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌
ص‍ح‍را ش‍رق‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک ها و مدل های < برنامه ریزی = برنامه ریزی >توریسم
کریمی ، جعفر، ۱۳۶۴- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۶‬,‭‌ک۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عشایر، توسعه و گردشگری
لطفی ، حیدر، ۱۳۴۸- ؛  تهران سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۹‬,‭‌ل۶‌ع۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >توسعه ی گردشگری در کشورهای در حال توسعه
تلفر، دیوید جی ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ت۸‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فرآیند برنامه ریزی راهبردی توسعه توریسم
<ابراهیم زاده = ابراهیم زاده >، عیسی ، ۱۳۴۴- ؛  مشهد: تلفن ناشر : ۷۲۵۱۳۰۲/۷۲۷۴۷۶۵،آدرس ناشر :مشهد. خ . آبکوه ۹-مجد۱۳- پ ۹۰ صحرا شرق   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
راهبردهای توسعه پایدار گردشگری شهرستان مریوان
دهدار، فاطمه ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۱۰،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >توسعه گردشگری " رویکرد راهبردی "
ایمانی خوشخو، محمدحسین ، ۱۳۳۹- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌خ۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان نوازی
<تاج زاده = تاج زاده >نمین ، ابوالفضل ؛  تهران سمت   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ت۲‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
توسعه گردشگری در ایران
حاتمی نژاد، سید حسین ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ت۹‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مسیرهای گردشگری در منطقه ۱۲ شهرداری تهران
گیلانی ، نیلوفر ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۱۳۲،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
برنامه ریزی توسعه فضایی گردشگری در شهر یزد( با رویکرد توسعه پایدار گردشگری )
منتظری ، مرجان ؛  دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین علوم گردشگری   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<بوم گردی = بوم گردی >و اقامتگاه های دوستدار طبیعت
شفیعی ، زاهد، ۱۳۵۸- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۶‬,‭‌ش۷‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<جامعه شناسی = جامعه شناسی >گردشگری شهری ( تاریخ اندیشه و نظریه در جامعه شناسی توریسم )
نوابخش ، مهرداد، ۱۳۴۵- ؛  تهران انتشارات بهمن برنا   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ن۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک