کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍ردش‍گ‍ری‌ و دول‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ --ای‍ران‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ و دول‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ -- آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ری‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ -- ای‍ران‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
رض‍وان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۴-
<دای‍ر= دوی‍ر>، لاری‌
ض‍رغ‍ام‌ ب‍روج‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۲۹-
اف‍خ‍م‍ی‌، ب‍ه‍روز
<اب‍راه‍ی‍م‌ پ‍ور= اب‍راه‍ی‍م‌پ‍ور>، ح‍ب‍ی‍ب‌، ۱۳۵۳-
ک‍لان‍ت‍ری‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ آب‍اد، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۷-
 
ناشر:
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
ع‍ی‍لام‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ارتباط باستان شناسی و گردشگری فرهنگی
افخمی ، بهروز ؛  تهران عیلام   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۸‬,‭‌ف‍لا۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
توسعه گردشگری روستایی ( با رویکرد گردشگری پایدار)
رضوانی ، محمدرضا، ۱۳۴۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭ر۶‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<سیاست های = سیاستهای >گردشگری کشورها ( مطالعه ای تطبیقی )
ضرغام بروجنی ، حمید، ۱۳۲۹- ؛  تهران : تلفن ناشر :, 90516966نمابر ناشر ;90516966 مهکامه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ض۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد و< سیاستگذاری = سیاست گذاری >گردشگری
<دایر= دویر>، لاری ؛  تهران : تلفن ناشر :۶۶۹۵۱۵۹۵-39680152190 ،آدرس ناشر :تهران ،خ انقلاب ،خ دانشگاه ،خ وحید نظری ،شماره ۴۷ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی : دانشگاه علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭د۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با< سازمان های = سازمانهای >دولتی ( رویکرد گردشگری )
<ابراهیم پور= ابراهیم پور>، حبیب ، ۱۳۵۳- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ف‍لا۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
توسعه گردشگری :رویکردی تحلیلی بر ابعاد و فرصت های آن
کلانتری خلیل آباد، حسین ، ۱۳۴۷- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ک۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک