کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍ردش‍گ‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
راه‍ن‍م‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ آزاد ک‍ی‍ش‌
آب‌ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ راه‍ن‍م‍ا
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ --اق‍ت‍ص‍اد
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ --ای‍ران‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ -- ای‍ران‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ --ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
روس‍ت‍اه‍ا -- ای‍ران‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ راه‍ن‍م‍ا
روس‍ت‍اه‍ا -- ای‍ران‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ راه‍ن‍م‍ا
گ‍ردش‍گ‍ری‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
راه‍ن‍م‍ای‍ان‌ ت‍ور
 
پدیدآور:
لان‍دب‍رگ‌، دون‍ال‍د، م‌- ۱۹۱۶
ح‍ی‍دری‌، اص‍غ‍ر، ۱۳۵۱-
<زن‍ده‌ دل‌= زن‍ده‌دل‌>، ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۱-
رض‍وان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۴-
م‍لازاده‌ س‍ردرودی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۶۲-
<ص‍ال‍ح‍ی‌ف‍رد= ص‍ال‍ح‍ی‌ ف‍رد>، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۳-
<ن‍ک‍وی‍ی‌ ص‍دری‌= ن‍ک‍وئ‍ی‌ ص‍دری‌>، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۵۲-
<دول‍ت‌ آب‍ادی‌= دول‍ت‌آب‍ادی‌ >، ف‍ی‍روز
<ک‍وش‍ش‌ت‍ب‍ار= ک‍وش‍ش‌ ت‍ب‍ار>، م‍ح‍س‍ن‌
ج‍ه‍ان‍ی‍ان‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۴۶-
ن‍ص‍ی‍ری‍ان‌، ج‍لال‌، ۱۳۲۲-
<م‍وس‍ای‍ی‌= م‍وس‍ائ‍ی‌>، م‍ی‍ث‍م‌، ۱۳۴۶-
ض‍رغ‍ام‌ ب‍روج‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ص‍ن‍ی‍ع‍ی‌ م‍ن‍ف‍رد، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
اف‍خ‍م‍ی‌، ب‍ه‍روز
ق‍رخ‍ل‍و، م‍ه‍دی‌
س‍اروخ‍ان‍ی‌، اص‍غ‍ر
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ع‍ی‍لام‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ و م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا و ده‍ی‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ش‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ ، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رن‍دی‍ز
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ن‍ش‍ر ای‍ران‍گ‍ردان‌ (ک‍اروان‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردان‌)
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ،م‍رک‍ز گ‍ردش‍گ‍ری‌ ع‍ل‍م‍ی‌- ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ای‍ران‌
راه‌ اب‍ری‍ش‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آداب معاشرت و الگوهای رفتاری در صنعت گردشگری
نصیریان ، جلال ، ۱۳۲۲- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ن۶آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فن راهنمایی در تور
حیدری ، اصغر، ۱۳۵۱- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۴‬,‭‌ح۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
محاسبه نرخ و صدور بلیط هواپیما
ساروخانی ، اصغر ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌س۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر ارتباط باستان شناسی و گردشگری فرهنگی
افخمی ، بهروز ؛  تهران عیلام   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۸‬,‭‌ف‍لا۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری )MRC-E( در صنعت گردشگری ایران
صنیعی منفرد، محمدعلی ؛  تهران پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۸‬,‭‌ص۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش
۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گردشگری فرهنگی و راهکارهای مناسب برای ارتقای آن در جمهوری اسلامی ایران
<دولت آبادی = دولت آبادی >، فیروز ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، دفتر گسترش تولید علم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۸‬,‭د۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای جهانگردی و< برنامه ریزی = برنامه ریزی >اوقات فراغت
قرخلو، مهدی ؛  تهران سازمان انتشارات جهاددانشگاهی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ق۴‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سمینار تغییرات محیطی توسعه گردشگری و کاهش فقر
ضرغام بروجنی ، حمید ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۲۷‬,‭‌ض۴‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت گردشگری ( تعاریف ، ماهیت و اجزاء)
جهانیان ، منوچهر، ۱۳۴۶- ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ج۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی زمین گردشگری با تأکید بر ایران
<نکویی صدری = نکوئی صدری >، بهرام ، ۱۳۵۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ن۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
توسعه گردشگری روستایی ( با رویکرد گردشگری پایدار)
رضوانی ، محمدرضا، ۱۳۴۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭ر۶‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اقتصاد توریسم
<موسایی = موسائی >، میثم ، ۱۳۴۶- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌م۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گردشگری روستایی ( مبانی < برنامه ریزی = برنامه ریزی >و< طرح های = طرح های >ساختاری )
<صالحی فرد= صالحی فرد>، محمد، ۱۳۵۳- ؛  تهران انتشارات مرندیز   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ص۲‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغت تخصصی گردشگری و< هتل داری = هتلداری >به ضمیمه کلمات اختصاری ...
ملازاده سردرودی ، محمدرضا، ۱۳۶۲- ؛  تهران راه ابریشم   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌م۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
صنعت گردشگری ابزاری برای توسعه پایدار در مدیریت شهری
<کوشش تبار= کوشش تبار>، محسن ؛  تهران موسسه فرهنگی ، اطلاع رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ک۹‌ص۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گردشگری منابع آبی
جهانیان ، منوچهر، ۱۳۴۶- ؛  تهران جهاددانشگاهی ،مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ج۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد گردشگری
لاندبرگ ، دونالد، م - ۱۹۱۶ ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ل۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
روستاهای استانهای آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، اردبیل ، زنجان و قزوین
<زنده دل = زنده دل >، حسن ، ۱۳۳۱- ؛  تهران نشر ایرانگردان (کاروان جهانگردان )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭ز۹ر۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
استان های ایلام ، خوزستان ، کردستان ، کرمانشاه ، لرستان و همدان
<زنده دل = زنده دل >، حسن ، ۱۳۳۱- ؛  تهران نشر ایرانگردان (کاروان جهانگردان )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭ز۹ر۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9