کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍ردش‍گ‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ه‍ای‌ م‍ع‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ راه‍ن‍م‍ا
گ‍ردش‍گ‍ری‌ ق‍اب‍ل‌ دس‍ت‍رس‌
م‍ع‍م‍اری‌ --ای‍ران‌ --ق‍زوی‍ن‌(اس‍ت‍ان‌ --)طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌
آم‍وزش‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
آژان‍س‌ه‍ای‌ م‍س‍اف‍رت‍ی‌
ب‍ودا -،۵۶۳ ؟- ۴۸۳ ؟ ق‌.م‌ -- .م‍ی‍لاد
طب‍ی‍ع‍ت‌ گ‍ردی‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ --ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
واح‍ده‍ای‌ پ‍ذی‍رای‍ی‌
آم‍وزش‌
اک‍وت‍وری‍س‍م‌
 
پدیدآور:
اش‍ت‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ع‍ب‍ادی‌ ف‍ت‍ح‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
م‍ح‍م‍دزاده‌، م‍ح‍م‍دن‍ادر
<ض‍ی‍ا ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‍ی‌= ض‍ی‍اء ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‍ی‌>، س‍ی‍اوش‌
ج‍ه‍ان‍ی‍ان‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۴۶-
ح‍اج‍ی‌ پ‍ور، زه‍را
س‍اع‍دی‌، ع‍ی‍س‍ی‌
زورم‍ن‍د ش‍ه‍ری‍اری‌، س‍پ‍ی‍ده‌
<اص‍لاح‌ ک‍ن‌ ه‍ا= اص‍لاح‌ ک‍ن‌ه‍ا>، م‍ری‍م‌
ب‍روم‍ن‍د ام‍ی‍د، م‍ی‍ت‍را
<ارون‍د= آرون‍د>، پ‍ون‍ه‌
واح‍دی‌ زارچ‌، ه‍ان‍ی‍ه‌
<س‍ل‍م‍ان‌ زاده‌= س‍ل‍م‍ان‍زاده‌>، س‍ون‍ی‍ا
ب‍رن‍ز، پ‍ی‍ت‍ر، ۱۹۴۸ - م‌
ع‍ظی‍م‍ی‌، ج‍واد
ن‍ظری‌ اورک‍ان‍ی‌، س‍ول‍م‍از
ده‍دار، ف‍اطم‍ه‌
ص‍ن‍ی‍ع‍ی‌ م‍ن‍ف‍رد، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ری‍دی‌، س‍وداب‍ه‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌، اداره‌ ک‍ل‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌
اس‍طوره‌، : س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ، ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌ ، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ زب‍ان‌ و گ‍وی‍ش‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌
اف‍ک‍ار، س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و گ‍ردش‍گ‍ری‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ردم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ،م‍رک‍ز گ‍ردش‍گ‍ری‌ ع‍ل‍م‍ی‌- ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
یادگار ماندگار :نقشه بناهای تاریخی استان قزوین
محمدزاده ، محمدنادر ؛  قزوین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۷‬,‭‌ق۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری )MRC-E( در صنعت گردشگری ایران
صنیعی منفرد، محمدعلی ؛  تهران پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۸‬,‭‌ص۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روایتی از تولد بودا :متن سغدی وسنتره جاتکه
تهران اسطوره ، : سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، پژوهشکده زبان و گویش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BQ‬,‭۴۰۱۸‬,‭و۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گردشگری منابع آبی
جهانیان ، منوچهر، ۱۳۴۶- ؛  تهران جهاددانشگاهی ،مرکز گردشگری علمی - فرهنگی دانشجویان ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ج۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر< مردم شناسی = مردم شناسی >گردشگری
برنز، پیتر، ۱۹۴۸ - م ؛  تهران افکار، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، پژوهشکده مردم شناسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭GN‬,‭۲۵‬,‭‌ب۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی مناطق روستایی ( مطالعه موردی : روستای جلیزجند از توابع فیروزکوه )
زورمند شهریاری ، سپیده ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۲،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
آموزش طبیعت و طبیعت گردی (اکوتوریسم )در دوره متوسطه نظری (راهنمایی و دبیرستان )برنگرش دانش آموزان
حاجی پور، زهرا ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۱،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
تدوین الگوی گردشگری قابل دسترس
نظری اورکانی ، سولماز ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۳،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش آموزش در توسعه اکوتوریسم مطالعه موردی :سازمان حفاظت محیط زیست ستاد مرکزی و استان تهران
<سلمان زاده = سلمانزاده >، سونیا ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۴،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
شناسایی و ارزیابی < توانمندیها= توانمندی ها >و مشکلات راهنمایان اکوتوریسم ( مطالعه موردی : راهنمایان اکوتوریسم استان تهران )
واحدی زارچ ، هانیه ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۵،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تأثیر خشک شدن دریاچه ارومیه برگردشگری منطقه مطالعه موردی ( بندر گلمانخانه و روستاهای ساحلی )
مریدی ، سودابه ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۶،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقالات با موضوع گردشگری ، چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی کشور در فاصله زمانی 1831 تا1931
<اصلاح کن ها= اصلاح کن ها>، مریم ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۷،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
تبیین نقش آموزش مردم محلی جهت توسعه پایدار گردشگری ( مطالعه موردی : روستای ابیانه )
<ضیا شیخ الاسلامی = ضیاء شیخ الاسلامی >، سیاوش ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۸،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تأثیر مشارکت مردم محلی بر توسعه اکوتوریسم ( بخش اطاق ور شهرستان لنگرود)
برومند امید، میترا ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۹،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
راهبردهای توسعه پایدار گردشگری شهرستان مریوان
دهدار، فاطمه ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۱۰،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
جایگاه واهمیت گردشگری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه های )4.3.2.1( سیما
عظیمی ، جواد ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۱۱،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش اکوتوریسم بر< شاخص های = شاخصهای >توسعه ی انسانی منطقه ی تالش
<اروند= آروند>، پونه ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۱۲،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران از واحدهای پذیرایی - مطالعه موردی :واحدهای پذیرایی تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تنکابن
ساعدی ، عیسی ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۱۳،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش راهنمایان در میزان < رضایت مندی = رضایتمندی >بازدیدکنندگان از موزه ها (مطالعه موردی : باغ موزه دفاع مقدس تهران )
عبادی فتح ، مجتبی ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۱۴،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
تأثیرات پذیرش تجارت الکترونیک در آژانس های مسافرتی ( مطالعه ی موردی :آژانس های مسافرتی شهر تهران )
اشتری ، مرتضی ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۱۵،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9