کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍راف‍ی‍ک‌ -- ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ - ت‍اری‍خ‌ ق‍رن‌ 91 - ه‍ن‍ر ت‍ج‍اری‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ - ت‍اری‍خ‌
چ‍اپ‌ --ت‍اری‍خ‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ --ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ گ‍راف‍ی‍ک‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ -- ت‍اری‍خ‌
م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
طراح‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‌( چ‍اپ‌)
گ‍راف‍ی‍س‍ت‌ ه‍ا
ت‍اری‍خ‌ -طراح‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‌-ک‍ت‍اب‌ آرای‍ی‌
گ‍راف‍ی‍ک‌--ای‍ران‌--م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ی‌ل‍خ‍اد ی‌ح‍ارط خ‌ی‍رات‍ - ی‌طی‍ح‍م‍ ی‌ح‍ارط ک‌ی‍ف‍ارگ‍
ح‍روف‌ری‍زی‌
ه‍ن‍ر و ان‍ق‍لاب‌
ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ری‌-ک‍ل‍ی‍س‍ا و ن‍م‍اده‍ا و ص‍ح‍ن‌ و رواق‌ ه‍ا - ع‍م‍ارت‌ ه‍ای‌ اع‍ی‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ا-م‍ج‍س‍م‍ه‌ س‍ازی‌
 
پدیدآور:
ف‍رخ‌ی‍ار،ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌ ،۱۳۴۲-
وای‍ت‌، ال‍ک‍س‌ دب‍ل‍ی‍و
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ب‍ی‌ . م‍گ‍ز
ج‍رم‍ی‌ آی‍ن‍س‍ل‍ی‌
ق‍ادر، ع‍م‍ل‌ح‍س‍ن‌
ک‍رای‍گ‌، ج‍ی‍م‍ز،۱۹۳۰-م‌.
گ‍ودرزی‌، م‍رت‍ض‍ی‌،-
ه‍ل‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۴۸-
ش‍م‍س‌ پ‍وی‍ا، م‍ح‍م‍د
ه‍ول‍ی‍س‌، ری‍چ‍ارد
john pile
س‍ی‍م‍ور چ‍اوس‍ت‌ و اس‍ت‍ی‍ون‌ ه‍ل‍ر
خ‍وزه‌ ف‍رن‍ان‍درز
ری‍چ‍ارد ه‍ول‍ی‍س‌
م‍ه‍دی‌ ص‍ادق‍ی‌
 
ناشر:
م‍ارل‍ی‍ک‌، ع‍ف‍اف‌
م‍ارل‍ی‍ک‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
س‍م‍ت‌
ی‍س‍اول‍ی‌
ه‍ف‍ت‌ آس‍م‍ان‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌
رس‍م‌
ل‍وت‍س‌
ه‍ن‍ر ن‍و
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌، م‍ت‍ن‌
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر س‍اق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دو دهه گرافیک ایران
فرخ یار،نجم الدین ،۱۳۴۲- ؛  تهران هفت آسمان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌ف۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مختصر طراحی گرافیک
هولیس ، ریچارد ؛  تهران لوتس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۸‬,‭‍ه۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سی قرن طراحی گرافیک با نگاهی به تاریخ چاپ
کرایگ ، جیمز،۱۹۳۰-م . ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۱۶‬,‭‌ک۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مناسبات < حرفه ای = حرفه ای >و اقتصادی گرافیک نوین ایران با رویکرد تاریخ شفاهی )04 سال اخیر)
شمس پویا، محمد ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱،ZT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
یک قرن طراحی گرافیک
جرمی آینسلی ؛  یساولی   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۸/۴‬,‭آ ۹ ‌ی۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای هنر رنسانس
خوزه فرناندرز ؛  تهران نشر ساقی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۳۷۰‬,‭‌ف۴ ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مختصر طراحی گرافیک
ریچارد هولیس ؛  تهران لوتس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۸‬,‭‌ه ۹ ‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه ای از طراحی گرافیک
ریچارد هولیس ؛  تهران ارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۸‬,‭‌ه ۹ ‌ت۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سبکهای گرافیک
سیمور چاوست و استیون هلر ؛  مارلیک   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۸۸/۴‬,‭‌خ۹ ‌س۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ طراحی گرافیک
فیلیپ بی . مگز ؛  سمت   ،
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۴۶‬,‭‌م۷ ‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
چهارمین دوره کتاب سال گرافیک دانشجویی
مهدی صادقی ؛  تهران رسم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۸۰۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ص۲۳۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک انقلاب :هنر متعهد اجتماعی -دینی در ایران
گودرزی ، مرتضی ،- ؛  تهران موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ، متن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۶‬,‭‌گ۹‌گ۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نخستین گامهای مدیریت نوشتار
قادر، عمل حسن ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۴۶‬,‭‌ق۲‌ن۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
۱۰۰طرح خلاق گرافیکی
هلر، استیون ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۷۳۴۳۶،آدرس ناشر :تهران - خ کارگر جنوبی - نبش خ وحید نظری - مجتمع تجاری نادر - ط اول فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۸‬,‭‍ه۸‌ص۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شناخت هنر گرافیک
حسینی ، رضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران مارلیک ، عفاف   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۹۹۸‬,‭‌ح۵‌ش۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاملی در طراحی حروف :ایدیولوژی کاربردی در تایپوگرافی
وایت ، الکس دبلیو ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۶۰۹۴۹،آدرس ناشر :تهران : میدان انقلاب - خیابان کارگر جنوبی - نرسیده به جمهوری - کوچه صابر - پلاک 1 واحد7 هنر نو   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۵۰‬,‭و۲‌ت۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
a history of interior design
john pile ؛ 
شماره راهنما: ‭NC-L-M‬,‭1‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک