کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
گ‍راف‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ات‍وک‍د(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر- )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ات‍وک‍د(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌-)راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ات‍وک‍د(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادب‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌--ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ا
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
پ‍دی‌ س‍ی‍ن‍ی‌، ج‍ان‌
ک‍ری‍م‍ی‌ ج‍ش‍ن‍ی‌، ی‍اس‍ر
وی‍ت‍ن‍ب‍رگ‌، ت‍ی‍م‌، ۱۹۵۵-
ح‍ام‍دی‌ف‍ر،ه‍وم‍ن‌،۱۳۵۲-
ن‍وری‌، ش‍ک‍وف‍ه‌، ۱۳۴۹-
م‍ی‍ل‍ر، آل‍ن‌، ۱۹۳۲-
ب‍رت‍ل‍س‍ون‌
ک‍ول‍ی‌،پ‍ی‍ت‍ر
زارع‌پ‍ور،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
پ‍ارس‍ای‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۵۰ - ،گ‍ردآورن‍ده‌
راج‍رز، دی‍وی‍د، ۱۹۳۷-
رز، ک‍ارلا
ف‍رای‌، دی‍وی‍د
ت‍وس‍ل‍ی‌، ج‍واد
ب‍وردم‍ن‌،ت‍د
پ‍ارس‍ای‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۰-
ول‍وی‌، م‍ی‍رح‍س‍ن‌
دای‍ت‍ون‌،ل‍ی‍ن‍ا
ف‍ی‍ن‌ ل‍ی‌، م‍ارک‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌
اس‍ک‍ار: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌۱۱۰
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ن‍م‍ا
ن‍ش‍ر م‍ه‍ر
ک‍ت‍اب‌ آوا: ت‍م‍ث‍ی‍ل‌
ک‍ت‍اب‌ غ‍زال‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍اق‍وس‌
آق‍اب‍ی‍گ‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌-ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ص‌
ن‍ش‍ر ع‍اب‍د
چ‍رت‍ک‍ه‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍رگ‍س‍ت‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از[ 21 DACOTUA اتوکد دوازده ]
میلر، آلن ، ۱۹۳۲- ؛  تهران چرتکه : کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌م۹‌خ۹۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی گرافیکی با[ C سی ]و[ C + + سی ]+ +
فین لی ، مارک ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترسیمات کامپیوتری
راجرز، دیوید، ۱۹۳۷- ؛  تهران اسکار: انتشارات علم و صنعت ۱۱۰   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ر۲‌ت۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک سه بعدی در[ C++ سی ]++
ویتنبرگ ، تیم ، ۱۹۵۵- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭و۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک کامپیوتری توسط بیسیک
ولوی ، میرحسن ؛  تهران نشر مهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭و۸‌گ۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی برنامه نویسی و گرافیک در[ LACSAP پاسکال ]برای کامپیوترهای شخصی
توسلی ، جواد ؛  تهران آقابیگ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ت۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربران ۱ 0.. ۶( pohsotohPفتوشاپ ۶.۰.۱)
نوری ، شکوفه ، ۱۳۴۹- ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ن۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فتوشاپ برای کاربران حرفه ای گرافیک
دایتون ،لینا ؛  تهران نشر عابد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭د۲‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول هنرکده سه بعدی 4 xaM
بوردمن ،تد ؛  تهران کتاب غزال   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ب۸۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام پیشرفته (0002 dacotuAاتوکد۲۰۰۰)
پارسای ، علیرضا، ۱۳۵۰- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌پ۲آ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام مقدمانی [ 0002 dacotuA اتوکد۲۰۰۰]
پارسای ، علیرضا،۱۳۵۰ - ،گردآورنده ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌پ۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری اتوکد ۲۰۱۱ مقدماتی وپیشرفته مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای
کریمی جشنی ، یاسر ؛  تهران کتاب آوا: تمثیل   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < =5 Photoshop فتوشاپ ۵>
رز، کارلا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ر۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک کامپیوتری
کولی ،پیتر ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام :فتوشاپ ۵/۵ ،ساده ترین روش فراگیری ...
رز، کارلا ؛  تهران مرکز فرهنگی نشرگستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ر۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ویژوال بیسیک ۵/۰ 0.5 cisaB lausiV مباحثی در برنامه نویسی پیشرفته
زارع پور،علیرضا ؛  تهران موسسه علمی -فرهنگی نص   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹۵ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مقدماتی < = xaM oidutS D3 تری دی استودیو ماکس >ویژه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی ،دانش آموزان فنی و حرفه ای ...
حامدی فر،هومن ،۱۳۵۲- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ح۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<=0002 dacotuA اتوکد دوهزار[>اتوکد دوهزار ]برای مبتدیان
فرای ، دیوید ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
لایه های پنهان کامپیوترهای شخصی
برتلسون ؛  مشهد نما   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ب۴‌ل۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام <= )PX( 2002 tnioPrewoP tfosorciM مایکروسافت پاورپوینت ۲۰۰۲( ایکس پی >)
پدی سینی ، جان ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌پ۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4