کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : گ‍راث‌ - م‍ارن‍ات‌، گ‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
گ‍راث‌ - م‍ارن‍ات‌، گ‍ری‌
گ‍راث‌ - م‍ارن‍ات‌، گ‍اری‌
 
ناشر:
رش‍د
س‍خ‍ن‌
س‍خ‍ن‌: رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سنجش روانی :برای روانشناسان بالینی ، مشاوران و روان پزشکان
گراث - مارنات ، گاری ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌گ۴ر۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سنجش روانی :برای روانشناسان بالینی ، مشاوران و روان پزشکان
گراث - مارنات ، گری ؛  تهران سخن : رشد   ، ۱۳۸۶-۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌گ۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سنجش روان پی شناختی :ارزیابی و سنجش نوروپسیکولوژیک در روان شناسی بالینی و روان پزشکی
تهران سخن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭ر۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک